Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 130, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Скъпият газ ще „удари“ отново хляба

Скъпият газ ще „удари“ отново хляба

Скъпият газ ще „удари“ отново хляба

Покачване на цената на насъщния и на други чувствителни стоки прогнозират от бизнеса

Около 25 000 фирми ще бъдат засег­нати от промяната на цената на газа. Пос­лед­ното увеличение е 14 процента, но спрямо цената на дъл­гос­роч­ния договор то е доста по-голямо — около 25 процента. Това каза в ефира на Нова телевизия Щерьо Ножаров от Бъл­гар­с­ката стопан­ска камара. В петък Комисията за енер­гийно и водно регулиране утвърди цена на природ­ния газ, считано от 1 май, в раз­мер на 162,17 лева за мегават­час (без цени за дос­тъп, пренос, акциз и ДДС). Това увеличение ще натовари, а може и да зат­вори определени сек­тори, ще бъдат натоварени също и определени стоки, които са чув­с­т­вителни за населението, каза Ножаров. По думите му хлебозаводите работят до голяма степен на газ, цената ще се отрази и на други стоки. Според Ножаров увеличението е доста високо за биз­неса, но още по-голям проб­лем е лип­сата на пред­видимост. Увеличението за май беше определено с голямо закъс­нение , не е дос­татъчно извес­тно какви ще са цените и в след­ващите месеци, допълни екс­пер­тът. По думите на Ножаров проб­лемите с цените на горивата са започ­нали много преди фев­руари, а вой­ната в Украйна само е услож­нила този проб­лем, но не го е породила. „Още миналото лято с цените на елек­т­роенер­гията поч­наха . Причината е пог­реш­ната либерализация на пазара в областта на дос­тав­ката на тази услуга , както и нерефор­миран сек­тор . Този сек­тор си има тежки дефицити“, допълни Щерьо Ножаров. Пред­седателят на енер­гий­ната комисия в пар­ламента Радос­лав Рибар­ски комен­тира в ефира на телевизията, че политиката на „Бул­гар­газ“ е съоб­разно ситуацията и отчита прекъс­ването и ком­пен­сирането на дос­тав­ките. Комен­тарът беше нап­равен по повод на изказ­ването на президента Румен Радев, че политиката на „Бул­гар­газ“ е извън икономичес­ката и управ­лен­с­ката логика. По думите на Рибар­ски най– важ­ното в момента е под­сигуряване на количес­т­вата, както и подаването на природен газ да не прекъсва. Той посочи, че това е била основ­ната цел през този месец, а през след­ващите целта ще е по-ниски цени. Той инфор­мира, че газох­ранилището в Чирен е запъл­нено над 20 процента, като наг­нетяването на природен газ продъл­жава. По думите на Радос­лав Рибар­ски страната ни не го е запъл­нила пред­варително, защото е било решено, че няма такава нужда и можем да пос­тиг­нем високи нива на запъл­няемост преди зим­ния сезон. Очаква се цените на природ­ния газ през след­ващите месеци да се вър­нат към нор­мал­ното, допълни той. Рибар­ски заяви, че не знае коя е фир­мата –дос­тав­чик на втеч­нен газ от САЩ, както и не знае на каква цена е договорен той.

България

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Разследването е за сключена неизгодна сделка, докато е била в ББР

Софийс­ката град­ска прокуратура образува досъдебно произ­вод­с­тво срещу началн…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие