Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика

Румен Спецов остава в Приходната агенция, събрал над 2,1 млрд. лева приходи за 4 месеца

Румен Спецов остава в Приходната агенция, събрал над 2,1 млрд. лева приходи за 4 месеца

Отлич­ните резул­тати на НАП при управ­лението на Аген­цията за приходите в пос­лед­ните 4 месеца от новоиз­б­рания и дирек­тор Румен Спецов обус­лавят оставането му на поста, независимо от новия титуляр във финан­совото минис­тер­с­тво, предава 19 минути. Събираемостта на дъл­жимото към хаз­ната е над 2,1 млрд. лв. по-висока, което поз­воли 2 важни неща. Едното е, че за първи път за 32 години преход минимал­ната пен­сия в Бъл­гария над­с­кача границата на бед­ността, което е жиз­нено важно за над 1 милион пен­сионери, които усещат тази промяна. Другото е, че оставения от старото правител­с­тво на дефицит годишен бюджет на дър­жавата вече е на плюс с над 800 млн.лв. Според инфор­мация от правител­с­т­вото повишението на приходите не се получава от проверки на фризьор­ски…

Прочети още…

Работодатели предлагат план за замяна на въглищните централи до края на 2035-а

Работодатели предлагат план за замяна на въглищните централи до края на 2035-а

Асоциация на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария (АИКБ) иска спешно свик­ване на Национал­ния икономически съвет, на който да бъдат обсъдени въп­росите, които забавят внасянето на Плана за въз­с­тановяване и устой­чивост, както и фиша за икономическа тран­с­фор­мация. Това стана ясно след проведеното заседание на Управител­ния съвет на Асоциацията. АИКБ нас­тоява за бързо внасяне на плана и призовава да се въз­с­тановят в пълен раз­мер сред­с­т­вата за пряката под­к­репа на инвес­тициите и иновациите в…

Прочети още…

Инфлацията у нас най-висока от февруари 2020 г.

Инфлацията у нас най-висока от февруари 2020 г.

Основен двигател на ръста са цените на горивата и някои храни

Годиш­ната инф­лация в Бъл­гария през август се ускорява до най-високото си ниво от фев­руари 2020 г. насам основно заради пос­къп­ването на горивата и храните, показ­ват данни на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ). Годиш­ният ръст на пот­ребител­с­ките цени през август дос­тига 3,7% спрямо 3% през юли, сочи статис­тиката. Месеч­ната инф­лация през август спрямо юли е 0,8%, а от началото на годината — 3,1%. Сред­ногодиш­ната инф­лация за…

Прочети още…

БДЖ пускат карта “Учащ“ за 1 лев

Във връзка с началото на учеб­ната година в училищата и пред­с­тоящия старт на академич­ната година във вис­шите учебни заведения БДЖ напомня, че всички учащи на въз­раст до 26 навър­шени години (ученици, студенти и док­торанти редовно обучение) имат право да пътуват с 50 % намаление от редов­ната цена на билета във втора класа на всички път­нически и бързи влакове. За да могат младите клиенти на БДЖ да пол­з­ват тази отс­тъпка, е необ­ходимо да си закупят железопътна карта „Учащ“. Кар­тата се издава във…

Прочети още…

Култура

Спорт

Свят

Земеделие