Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 123, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика

Близо 1 млн. пенсионери остават без увеличение от 1 юли

Близо 1 млн. души — 916 хил., пен­сионирани преди началото на тази година, няма да получат осъв­ременяване на пен­сиите си от 1 юли. Това показва справка на Национал­ния осигурителен инс­титут, изгот­вена след запит­ване на в. “Сега“. Увеличението от юли ще бъде 5% според швей­цар­с­кото правило, което определя процент, равен на сбора от 50% от нарас­т­ването на осигурител­ния доход и 50% от индекса на пот­ребител­с­ките цени през пред­ход­ната кален­дарна година. Осъв­ременяването с 5% се извър­шва върху дейс­т­вител­ния или запазен раз­мер на пен­сията към 30 юни 2021 г., без изп­лащаните към нея добавки, напом­нят от осигурител­ния инс­титут. Когато осъв­ремененият раз­мер е под минимал­ния раз­мер на пен­сията, той се прирав­нява на него, а ако е над мак­симал­ния, се…

Прочети още…

Хампарцумян: Пари има, въпросът е как се използват

Хампарцумян: Пари има, въпросът е как се използват

Бан­ките продъл­жават да взимат парите на хората и да ги пазят, но при сроч­ните депозити, когато лих­вите са по-високи, бан­ките имат интерес да прив­лекат сред­с­тва за по-дълго време. Това заяви бан­керът Левон Хам­пар­цумян в сут­реш­ния блок на БНТ. По думите му бан­ките и финан­совите инс­титуции са част от финан­совата струк­тура на икономиката. Понеже няма голямо тър­сене на кредити заради потис­натата икономика и кризата, породена от коронавируса, един от ефек­тите е, че няма срочни депозити, защото никой…

Прочети още…

Съдът спря смяната на ръководството на “Автомагистрали“

Съдът спря смяната на ръководството на “Автомагистрали“

Софийс­кият град­ски съд е спрял произ­вод­с­т­вото по впис­ването на ново ръковод­с­тво на дър­жав­ната фирма “Автомагис­т­рали“ ЕАД. Това е станало след иск на нас­тоящия изпъл­нителен дирек­тор на дружес­т­вото Стоян Беличев и другите двама членове на съвета на дирек­торите — Алек­сан­дър Филев и Иван Коларов. Основ­ният аргумент за решението е, че служеб­ният минис­тър на регионал­ното раз­витие Виолета Комитова, която като прин­ципал на “Автомагис­т­рали“ иска да смени ръковод­с­т­вото, не е провела кон­курс за…

Прочети още…

Евростат: В България храната е скъпа, а алкохолът - евтин

Евростат: В България храната е скъпа, а алкохолът - евтин

В Румъния основните стоки и услуги струват по-малко, а доходите - по-високи

Бъл­гария е втора в ЕС с най-ниски цени като цяло — 56% от сред­ните стой­ности за съюза, но със срав­нително скъпи храни — 81% от сред­ното за Европа. Това става ясно от статис­тика на Еврос­тат, която срав­нява ценовото рав­нище в дър­жавите от съюза през 2020 г. Румъния е дър­жавата с най-евтини стоки и услуги, като държи 55% от сред­ното ценово рав­нище, при това с чув­с­т­вително по-високи доходи от бъл­гар­с­ките. На втора позиция…

Прочети още…

България

Култура

Хоакин Финикс и Руни Мара се снимат заедно

Близо десетилетие, след като се срещат на снимач­ната площадка на филма “Тя“ на Спайк Джонзи, Финикс и годеницата му Мара ще снимат заедно за…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Проблеми за Манчини и Италия преди двубоя с Австрия

Селек­ционерът на Италия Роберто Ман­чини няма да знае до пос­ледно дали ще раз­чита на опит­ните защит­ници Алесан­дро Флоренци и Джор­джо Киелини …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Тревога: Ще попречат ли дъждовете на жътвата на лавандула?

Тревога: Ще попречат ли дъждовете на жътвата на лавандула?

„Лаван­дуловите насаж­дения в Доб­ричка област вече започ­наха да цъф­тят. Много е важно в периода на цъф­теж да няма валежи, за да се получи по-д…

Прочети още:

Loading...