Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 130, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика

Хората теглят депозитите, лихвите пълзят нагоре

Докато рас­тежът на депозитите се забавя, при лих­вите се запазва тен­ден­цията да вър­вят бавно нагоре. След като години наред те намаляваха, клоняха към нула и дори стиг­наха отрицателни нива, през пос­лед­ните месеци трен­дът, макар и бавно, започна да се обръща. Май 2022 г. е вторият пореден месец, в който се отчита повишение на сред­ния лих­вен процент. За петия месец на годината повишението по влоговете в левове е с 0.02 пр. п. до 0.12%, а по тези в евро — с 0.03 пр. п. до 0.11%. Сред­ните лих­вени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.00%. Лих­вите по влогове, договорени за пол­з­ване след предиз­вес­тие в левове и в евро, се запаз­ват на нива от 0.13% и 0.18%, показ­ват дан­ните на БНБ. Хората продъл­жават да влагат…

Прочети още…

Търговците на дребно прогнозират повишаване на цените

Търговците на дребно прогнозират повишаване на цените

През юни биз­нес климатът в „тър­говията на дребно“ се подоб­рява, а в сек­тора на услугите се запазва на нивото от месец май, съоб­щава национал­ната статис­тика. В тър­говията на дребно това е в резул­тат на подоб­рените оценки на тър­гов­ците на дребно за нас­тоящото биз­нес със­тояние на фир­мите им. Прог­нозите им, както за обема на продаж­бите, така и за поръч­ките към дос­тав­чиците през след­ващите три месеца също са оптимис­тични. Несигур­ната икономическа среда, кон­курен­цията в бранша и недос­татъч­ното…

Прочети още…

„Международните фактори“ виновни за скъпите горива

В следващите месеци може да видим и цени от 4 лева за литър

Ако актуализираният Закон за дър­жав­ния бюджет бъде обнарод­ван в броя на Дър­жавен вес­т­ник във втор­ник (5 юли), мяр­ката от 25 стотинки отс­тъпка на литър за базовите горива при зареж­дане на превозно сред­с­тво би тряб­вало да влезе в сила в събота. Това прог­нозира по Нова ТВ Живодар Тер­зиев, пред­седател на Бъл­гар­с­ката пет­ролна и газова асоциация. Той обясни, че не всички оператори са задъл­жени да прилагат мяр­ката. Според него е пожелателно…

Прочети още…

Цената на газа в Европа достигна четиримесечен връх

Цената на газа в Европа достигна четиримесечен връх

Цената на природ­ния газ в Европа дос­тигна четиримесечен връх на фона на планираните за 5 юли стачни дейс­т­вия в газовия сек­тор на Нор­вегия, пише Bloomberg. Според изчис­ленията около 13%, или към 292 хил. барела, от днев­ния износ на страната са под риск. Изчис­ленията на Рой­терс пък сочат, че добивите ще бъдат със 130 хил. барела надолу, тоест с около 6,5% по-малко. Исканията на работещите в сек­тора са за увеличение на зап­латите, което пок­рива ръста на инф­лацията. Преговорите продъл­жават, но…

Прочети още…

България

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Разследването е за сключена неизгодна сделка, докато е била в ББР

Софийс­ката град­ска прокуратура образува досъдебно произ­вод­с­тво срещу началн…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие