Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 213, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

Галерия “Дечко Узунов“ отваря врати

Вчера отвари врати галерия “Дечко Узунов“. Ателието на големия худож­ник, което беше зат­ворено повече от 10 години, сега е филиал на Софийс­ката град­ска художес­т­вена галерия.

Посетителите ще видят статива, недовър­шените скици и рисунки на Дечко Узунов, както и раз­лични мебели, вещи, книги, музикални инс­т­рументи и екзотични пред­мети от далечни страни, които са били на худож­ника. В нас­тоящата екс­позиция, наречена “Диалози в ателието“, отк­рита на 26 октом­ври, са пред­с­тавени произ­ведения от фонда на галерия “Дечко Узунов“, колек­циите на Софийс­ката град­ска художес­т­вена галерия, галерия “Никола Маринов“ в Тър­говище, художес­т­вената галерия в Казан­лък и час­тни колек­ции. Художес­т­веното нас­лед­с­тво, оставено от майс­тора, е изк­лючително раз­нооб­разно на…

Прочети още…

Отбелязват 120 години от рождението на унгарския писател Антал Серб

На среща-разговор с литератур­ния критик Йор­дан Ефтимов ще бъдат отбелязани 120 години от рож­дението на унгар­с­кия писател Антал Серб. Това съоб­щават от инс­титута “Лист“, организатор и домакин на събитието — на 4 ноември.Включат се също Сан­дра Миш­кеди — дирек­тор на инс­титута “Лист“ в София и преводачите на Серб — Стефка Хрусанова и Юлия Крумова. Антал Серб (19011945) е унгар­ски писател, литературовед и преводач. Роден е в неор­тодок­сално еврейско семейс­тво в Будапеща. Кръс­тен е в католичес­ката…

Прочети още…

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. На 5 ноем­ври в зала “Бъл­гария“, а в прог­рамата ще звучат творби от Джордж Гер­шуин, Дариус Мийо и Артуро Мар­кес — един от най-известните съв­ременни мек­сикан­ски ком­позитори. Неговата музикална фреска “Легенда за Милиано“ ще изпъл­нят Радиосим­фониците за първи път в Бъл­гария. Отк­ритие за е кинематог­рафич­ната фан­тазия “Бикът на пок­рива“ със зав­ладяваща атмос­фера…

Прочети още…

България

Икономика

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие