Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

Акад. Антон Дончев: Историята не се разкайва!

Акад. Антон Дончев: Историята не се разкайва!

Живият класик на българската литература е награден с Почетния знак на парламента

Пред­седателят на пар­ламен­тар­ната Комисия по кул­турата и медиите Вежди Рашидов връчи почет­ния плакет на Народ­ното съб­рание на Антон Дон­чев за изк­лючител­ния му принос в бъл­гар­с­ката кул­тура и духов­ност. Това стана на специална твор­ческа вечер, пос­ветена на 90-годишния юбилей на живия класик на бъл­гар­с­ката литература.

​Вежди Рашидов се обърна към Антон Дон­чев с думите: „Скъпи учителю, има хора, които срещаш по пътя си и научаваш истини, които преоб­ръщат живота ти за добро, чест и човеколюбие. Има творци, които успяват да изв­лекат и от най-мрачните дъл­бини на миналото светъл лъч за вяра в бъдещето.От твоето изк­лючително твор­чес­тво можах да нап­равя извода, че…

Прочети още…

В Пловдив започва изготвянето на технически проект за реставрацията и консервацията на къща Ламартин, на стойност 36 хиляди лева

Екип от специалисти обс­ледва тех­ничес­кото със­тояние на сградата в отдел­ните стаи и етажи. Целта е да бъде изгот­вен проект, в който ще бъдат включени под­мяна на ел и ВиК инс­талации, под­мяна на дог­рамата на прозор­ците, без да се нарушава автен­тич­ния им вид, генерално и трайно решаване на въп­роса с начина на климатизиране.

Къщата на ул. “Княз Церетелев“ 19 в Старинен Плов­див е била пос­т­роена през 18291830 г. от Георги Мав­риди, богат тър­говец, като не е извес­тен майсторът-строител. С…

Прочети още…

Архитектурното наследство в акварелите на арх. Белин Моллов

Архитектурното наследство в акварелите на арх. Белин Моллов

Самос­тоятелна изложба, наречена “Архитек­турно нас­лед­с­тво от столицата, страната и Европа, изоб­разено с акварел“, показва арх. Белин Мол­лов по повод Деня на София. В излож­бената зала на Дър­жавна аген­ция „Архиви“ ще се нас­ладите на красиви кар­тини, които раз­каз­ват история, имат за цел да фокусират вниманието върху впечат­ляващи сгради и ансам­бли от София. За за да се раз­шири пред­с­тавата за кон­тек­ста, в който се е раз­вивала архитек­турата на столицата и на Бъл­гария като цяло, селек­цията е допъл­нена…

Прочети още…

Деля Чаушева „предизвика” „Гравитационен тласък”

Деля Чаушева „предизвика” „Гравитационен тласък”

Нова и интересна изложба за ценителите на изкус­т­вото в Галерия “Сер­дика“ на Жен­с­кия пазар. Това е „Гравитационен тласък“ – най-новите творби мас­лена живопис и рисунки на Деля Чаушева. Отк­риването бе на 16 сеп­тем­ври .

Екс­позицията ще може да бъде видяна до 17 октом­ври. В галерия “Сер­дика“ пуб­ликата са под­редени мас­лени платна голям фор­мат, рисунки, изпъл­нени с пас­тел и въг­лен. Те отк­риват на зрителите неподозиран свят от абс­т­рак­тни форми и ениг­матични прос­т­ран­с­тва, съз­дадени от худож­нич­ката и…

Прочети още…

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...