НИМ проучва средновековния манастир “Св. Йоан Продром“ в Ахтопол

За трета поредна година екип на НИМ, под ръковод­с­т­вото на дирек­тора на музея — доц. д-р Бони Пет­рунова, започна археологичес­ките изс­лед­вания на сред­новеков­ния манас­тир “Св. Йоан Прод­ром“ в Ахтопол.

Археолозите продъл­жават да раз­к­риват тай­ните на загадъч­ния манас­тир, пред­полагаемо убежище на Агатопол­с­кия мит­рополит. Миналата година в наоса на цър­к­вата отк­риха два вкопани в скалата гроба, в които по всяка вероят­ност са пог­ребани починали мит­рополити.

Манас­тирът се намира южно от прис­танищ­ния залив на Ахтопол. Сред мес­т­ните хора той е извес­тен още като “Свети Яни“. Според доц. Пет­рунова, „този някога могъщ манас­тир е бил често поругаван и раз­рушаван в миналото, което го прави голямо предиз­викател­с­тво в научно отношение. На обекта са отк­рити гюлета, датиращи от казаш­ките нападения през XVIXVII век, описани в анонимна приписка от богос­лужебна книга: “През 1623 г. казаци със седем­най­сет “Чайки“ опус­тошиха град Агатопол… Вър­заха монасите на манас­тира, взеха ги със себе си и отидоха в Созопол…“, отбелязва тя. „Надяваме се проуч­ванията да отк­рият нови доказател­с­тва за важ­ната историческа роля на Ахтопол през вековете, като това ще даде и въз­мож­ност да се раз­к­рият под­роб­ности свър­зани с архитек­турата и офор­м­лението на манас­тира, както и за ежед­нев­ния живот на неговите обитатели“.