Джейн Сиймор пет десетилетия на червения килим

Джейн Сиймор пет десетилетия на червения килим

Джейн Сий­мор върви по чер­вения килим вече почти пет десетилетия и дори, на 68-годишна въз­раст, тя изг­лежда просто ослепително. Ако трябва да бъдем точни, пър­вата ѝ значима поява на него е през 1973 г., след пър­вия ѝ голям пробив, който е 20 години преди учас­тието ѝ в кул­товия сериал “Д-р Куин Лечител­ката“.

Малко хора пом­нят, че тя става извес­тна с ролята си на Солитер — едно от момичетата на Бонд в “Живей, а другите да умрат“. Тогава в лен­тата Агент 007 се играе от Роджър Мур, замес­тил леген­дар­ния Шон Конъри. Преди това акт­рисата се изявява предимно на теат­рал­ната сцена в пос­тановки по Шек­с­пир и има зад гърба си няколко малки роли в киното и телевизията.

Но Джеймс Бонд, я изс­т­релва на върха на славата. ака още в началото на 70-те тя получава “пос­тоянен абонамент“ за всички бляс­кави събития и има запазено място под свет­лините на прожек­торите, а като цен­тър на вниманието, Джейн трябва да под­държа своя добър имидж и вън­шен вид. И година след година тя го прави.

Нас­коро обаче тя раз­кри, че вече не ѝ е тол­кова лесно, защото днес мод­ните къщи отказ­ват да обличат хора на ней­ната въз­раст, пък било то и извес­тни. Звез­дата каза, че с годините опциите за облекло все повече намаляват.

Така още в началото на 70-те тя получава “пос­тоянен абонамент“ за всички бляс­кави събития и има запазено място под свет­лините на прожек­торите, а като цен­тър на вниманието, Джейн трябва да под­държа своя добър имидж и вън­шен вид. И година след година тя го прави.

Нас­коро тя раз­кри, че вече не ѝ е тол­кова лесно, защото днес мод­ните къщи отказ­ват да обличат хора на ней­ната въз­раст, пък било то и извес­тни. Звез­дата каза, че с годините опциите за облекло все повече намаляват.