Възстановка на празника “Свети Спиридон“ в Пловдив

Етног­раф­с­кият музей в Плов­див и Камарата на занаят­чиите в града организираха въз­с­тановка на праз­ника “Свети Спиридон“. В двора на музея бе въз­п­роиз­веден занаят­чийс­кият ритуал за връч­ване на майс­тор­ски свидетел­с­тва — тес­тер­лик, правен още от епохата на Въз­раж­дането. Праз­никът започна от Етног­раф­с­кия музей с шес­т­вие на облечени в народни носии занаят­чии, които, под съп­ровода на гайда и тъпан и начело с иконата на светеца, дос­тиг­наха до цър­к­вата “Св. Богородица“. най-възрастният майс­тор — ножарят Кирил Коликов, връчи на новоп­риетите майс­тори свидетел­с­тва.

Всеки занаят си има светец пок­ровител, но Свети Спиридон единодушно е приет за зак­рил­ник на всички занаят­чии, а денят, в който се чес­тва, — за еснаф­ски праз­ник. обясни за БТА Гроз­делина Геор­гиева, уред­ник в музея. По думите й на този ден майс­торите дават отчети за свър­шените дела, пред­с­тавят своите ученици, както и кой чирак е станал калфа, а кой калфа — майс­тор. Всички легенди за Свети Спиридон раз­каз­ват, че той е един от най-отзивчивите светци, който не се уморявал да обикаля и да помага.

Днес в Плов­див работят майс­тори в почти всички занаяти, но една от