Ивайло Мирчев преминава във времето

Преминаване във времето“ е наречена новата изложба на Ивайло Мир­чев от 12 май до 11 юни в галерия “Астри“.

“Неот­давна извадих от един килер няколко стари мои кар­тини, някои навити на руло платна, други върху кар­тон, но всички потънали в прах и в лошо със­тояние. Защо съм ги скрил от себе си не помня, но вероятно не съм ги харес­вал. След като ги стег­нах и почис­тих установих, че прецен­ката ми не е била съв­сем справед­лива. Правени са в студен­т­с­ките и пър­вите години на худож­ничес­ката ми прак­тика. Очевиднo не са най– пред­с­тавител­ните ми произ­ведения, но в тях има нещо без­хит­рос­тно и очарователно, особено в онези, в които е осезателно сил­ното влияние на Свет­лин Русев. Бяхме прилежни ученици, а той амбициозен и взис­кателен учител“, раз­казва Ивайло Мир­чев.

“Така се появи идеята да споделя тези твор­чески “находки“ заедно с момен­т­ните ми занимания по живопис. А те са най-вече във вод­ните тех­ники, защото харес­вам хар­тията, която се отдава с нежна съп­ротива на молива и акварел­ното петно. Обичам да владея случай­ността и соб­с­т­вените си емоции. Освен това, част от тези акварели– рисунки са всъщ­ност проекти за мас­лени кар­тини и прецених, че би било интересно да запоз­ная пуб­ликата с твор­чес­ката си кухня“, допълва худож­никът.