Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 213, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална

ИК „Радев-Йотова”: Не на внушенията срещу президента

Решенията на съда, в т.ч. на Кон­с­титуцион­ния съд, не се комен­тират, а се изпъл­няват. Президен­тът няма нито правомощия, нито задъл­жение да проверява истин­ността на дек­ларираното от кан­дидатите за служебни минис­три. Всякакви други внушения са израз на без­помощ­ността на политически пар­тии и лица, тър­сещи повод да избягат от оцен­ката на общес­т­вото за тях­ното корум­пирано и неком­петен­тно управ­ление. Както посочиха редица специалисти, подобна пос­тановка за граж­дан­с­т­вото в 21-ви век и в условията на член­с­тво на Бъл­гария в ЕС е анах­ронизъм и обрича на ограничаване на политичес­ките им права стотици хиляди наши сънарод­ници зад граница”, се казва в позицията.

Боби Михайлов изнудвал ЦСКА

ЦСКА излезе с официална позиция по повод изказ­ването на Борис­лав Михай­лов, че БФС е помагал на “чер­вените“ в пос­лед­ните две години. В интервю за БНТ Михай­лов заяви, че БФС на два пъти е взимал активно учас­тие в проб­лемите на ЦСКА с лицен­зирането и с отношенията им към УЕФА. И двата пъти са били в полза на ЦСКА. „Армей­ците“ съоб­щиха сен­зационно, че са били изнуд­вани от президента на БФС заради Любос­лав Пенев, който беше кан­дидат за шеф­с­кия пост на фут­бол­ната цен­т­рала. „В свое изказ­ване от…

Прочети още…

Илън Мъск е най-богатият човек в историята

Илън Мъск е най-богатият човек в историята

Илън Мъск стана най-богатият човек в светов­ната история! Глав­ният изпъл­нителен дирек­тор на Tesla увеличи със­тоянието си до 272,3 млрд. долара след ряз­кото покач­ване на цената на акциите на Tesla.

В понедел­ник ръс­тът им над­х­върли 13%, което осигури на ком­панията преодоляване на пазар­ната стой­ност от 1 трлн. долара. В резул­тат капиталът на Мъск нарасна с повече от 41 млрд. долара за един ден.

Tesla е основана от Мъск през 2003 г. Пър­воначално ком­панията се специализира само в произ­вод­с­т­вото…

Прочети още…

405 жертви на пътя от началото на годината

405 жертви на пътя от началото на годината

Близо 350 000 електронни фиша за глоба за превишена скорост

От началото на годината досега са загинали 405 души, което е с 32-ма повече спрямо същия период на 2020 г., показ­ват дан­ните на Инс­титута за пътна безопас­ност след извър­шен анализ. На 18.06.2021 г. минис­търът на вът­реш­ните работи издава раз­пореж­дане да се сложат камери на мес­тата с кон­цен­т­рация на катас­т­рофи. В същия период МВР е издало 349 251 броя елек­т­ронни фишове за установени нарушения за превишена скорост. МВР в отговор до ИПБ

Прочети още…

В България не се прилагат ваксини с изтекъл срок на годност

В България не се прилагат ваксини с изтекъл срок на годност

В Бъл­гария не се прилагат вак­сини срещу коронавирус­ната инфек­ция, които да са с изтекъл срок на год­ност, каза пред жур­налисти дирек­торът на Изпъл­нител­ната аген­ция по лекар­с­т­вата Бог­дан Кирилов. По думите му неиз­пол­з­ваните остатъчни количес­тва от флакони ще бъдат бракувани и унищожени, съг­ласно процедурата в Бъл­гария.

По отношение на вак­сината, произ­ведена от “Пфай­зер“, Европейс­ката аген­ция раз­г­леда докумен­тацията, предос­тавена от произ­водителя, и препоръча срокът на год­ност да бъде променен от шест на девет месеца и това беше…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие