Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 60, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална МФ:Да затегнем коланите

МФ:Да затегнем коланите

Предлага се данък върху свръхпечалбите, иначе идва заем от МВФ, предупреждава финансовият министър Росица Велкова

Пред Бъл­гария има сериозни финан­сови проб­леми с под­дър­жането на фис­кал­ната стабил­ност, страната ни дори е зап­лашена от фалит. За това предуп­реж­дава в док­лад до Минис­тер­ски съвет служеб­ният минис­тър на финан­сите Росица Вел­кова, инфор­мира БГНЕС. В него се посочва, че същес­т­вува риск за промяна на същес­т­вуващия курс на лева към еврото. “За неоп­ределено време се налага отлагане на присъединяването ни към еврозоната. Може да се наложи взимането на заем от МВФ“, пише финан­совият минис­тър.

В изяв­ление пред медиите по-късно вчера минис­тър Вел­кова заяви, че МФ под­готвя проект на Бюджет 2023 с дефицит от 3%, което не пред­полага дър­жавата да фалира, промяна на данъци и оряз­ване на някои раз­ходи, посочи, че към момента дефицитът е 6,9%. Като приходоиз­точ­ници финан­совият минис­тър залага на данъка върху свръх­печал­бите, откъдето се очаква т. нар. солидарна вноска за второто полугодие за 2023 г. Пред­вижда се увеличение на тол такси и кон­цесионни въз­наг­раж­дения, раз­чита се на събираемостта на 100% дивиденти от пуб­лич­ните пред­п­риятия след прис­падане на счетоводна загуба. Залага се отново на 20% ДДС за рес­торан­тьорите, но по-ниският ДДС се запазва за хляба, браш­ното, бебеш­ките храни и книгите. Изпъл­нението на тези мерки ще гаран­тира изпъл­нението на Швей­цар­с­кото правило за индек­сация на пен­сиите, изп­лащането на увеличените зап­лати, както и увеличение на зап­латите в бюджет­ния сек­тор, но само на инс­титуциите, които не са увеличавали зап­лати през 2022 г., отбеляза Росица Вел­кова, цитирана от БНТ. Мер­ките, заедно с проекта за Бюджет 2023, ще бъдат пред­ложени за обсъж­дане на 49-ото народно съб­рание, като окон­чател­ното решение ще е негово.

България

Икономика

Култура

Роландо Вийязон ще пее у нас с изгряваща звезда Серена Саенц

В зала 1 на НДК светов­ноиз­вес­т­ният оперен артист Роландо Вийязон ще дебютира на бъл­гар­ска сцена със Софийс­ката фил­хар­мония. Под пал­ката на м…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

До няколко години ще бъде унищожен още един подсектор от селското стопанство -овцевъдството и козевъдството

Провалите в живот­новъд­с­т­вото отда…

Прочети още:

Loading...