Иван Гешев: Надграждане и промяна в прокуратурата

Кандидатът за главен държавен обвинител представи вижданията си за бъдещето на институцията

В кон­цеп­цията си за раз­витието на прокуратурата един­с­т­веният кан­дидат за главен прокурор — Иван Гешев залага на укреп­ване на авторитета на съда и казва, че с периодични док­лади по значими въп­роси ще инфор­мира за работата на прокуратурата. Кон­цеп­цията е пуб­ликувана на интер­нет страницата на ВСС. Основно той е мотивиран от това, че цялата прокурор­ска колегия го под­к­репя. Той определя кон­цеп­цията си с две думи: “над­г­раж­дане“ и “промяна“. За да се повиши доверието в съдеб­ната власт и да се гаран­тира сигур­ност на граж­даните и независимост на магис­т­ратите, според Гешев, е важно активно сът­руд­ничес­тво с НПО, медии и образователни инс­титуции. Той посочва, че трябва да се работи за пос­тигане на меж­дународни стан­дарти за пред­видимо и справед­ливо наказателно правосъдие. Според него има дефицит в законодател­с­т­вото, който пречи свидетели да под­помагат прокуратурата по дела за коруп­ция във високите етажи на властта, съобщи БТА.

Повече под­роб­ности за Кон­цеп­цията четете в утреш­ния брой на ЗЕМЯ