Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална COVID-19 постави икономиката на командно дишане

COVID-19 постави икономиката на командно дишане

12% от бизнеса вече е преустановил работа заради коронавируса, стотици хиляди остават на улицата. Къде е държавата, питат синдикатите!

Дър­жавата обаче е заб­равила за трите основни индус­т­риални сек­тора – добивна промиш­леност, преработ­ваща промиш­леност и произ­вод­с­тво и раз­п­ределение на елек­т­рическа и топ­линна енер­гия и на газооб­разни горива, където работят над 540 000 души. Това алар­мираха вчера син­дикатите. До края на сед­мицата 50% от работещите в туризма отиват на улицата, обявиха от бранша. Според екс­перти сред­с­т­вата в раз­мер на 4,5 млрд. лв. от страна на дър­жавата ще стиг­нат само до 1012% от фир­мите. „Арсенал“ АД — Казан­лък освобож­дава от работа 2000 души. Поне 86 000 работ­ници само в София ще пос­т­радат от извън­ред­ното положение. 5650 работ­ници на япон­с­ката фирма „Язаки“ също са на улицата, след като тя спря заводите си в Димит­ров­г­рад, Сливен и Ямбол. Според анкета на Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата 12% от биз­неса е преус­тановил работа, 19% от служителите не работят, а други 18% са в неп­латен отпуск вслед­с­т­вие на ограниченията заради коронавируса.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...