ЕК предлага ковид сертификатите да важат 9 месеца

ЕК предлага ковид сертификатите да важат 9 месеца

Европейс­ката комисия пред­ложи ковид сер­тификатите да важат девет месеца от пър­воначал­ното им издаване, когато се изпол­з­ват за пътуване в ЕС. Комисията препоръчва носителите на валиден сер­тификат да пътуват в ЕС без допъл­нителни ограничения като пос­тавяне под каран­тина или изс­лед­ване. За хората без сер­тификат за вак­синиране или преболедуване се пред­вижда при необ­ходимост да бъдат изс­лед­вани — преди или след пътуването. Пред­лага се дър­жавите от ЕС да дават предим­с­тво за реимунизация на хората, валид­ността на чиито сер­тификати изтича. По въп­роса за сер­тификатите и допъл­нител­ните дози вак­сина ЕК отчита, че засега не може да се пред­положи с колко ще бъде удъл­жена валид­ността на документа след реимунизация.