Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 213, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало От тук от там

Промяната в храненето понижава кръвното налягане

Промяната в храненето понижава кръвното налягане

Хипер­тониците, които не реагират на лечение, могат да понижат кръв­ното си налягане чрез промени в храненето, намаляване на тег­лото и подоб­ряване на дишането си чрез упраж­нения в кар­диологични цен­т­рове, сочат резул­тати от изс­лед­ване, пуб­ликувани в списанието на Американ­с­ката кар­диологична асоциация.

Некон­т­ролираното кръвно налягане (130/80 mm Hg или по-високо) въп­реки прилагането на три или повече лекар­с­тва от раз­личен клас, включително и диуретик, е със­тояние, извес­тно като резис­тен­тна хипер­тония. Смята се, че то засяга около 5 на сто от населението на света и може да засегне от 20 на сто до 30 на сто от въз­рас­т­ните хора с високо кръвно налягане.

Резис­тен­т­ната хипер­тония се свър­зва с увреж­дане на органите и 50 на сто завишен риск от…

Прочети още…

Млечните продукте пазят сърцето

Според ново изс­лед­ване на учени от George Institute for Global Health по-голямата кон­сумация на млечни продукти може да бъде свър­зана с по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания. Това пред­полага, че пъл­номас­лените млечни продукти не са по-лоши за здравето ни.

Проуч­ването, което е нап­равено от меж­дународен екип от екс­перти, опроверга, че пъл­номас­лените млечни продукти — като сирене, кисело и прясно мляко, трябва да се избяг­ват поради високотo им съдър­жание на наситени…

Прочети още…

Какви са изискванията за работно облекло

Какви са изискванията за работно облекло

Защита от външни фактори и комфорт

Днес фаб­риките пред­лагат дизайн, който съчетава ком­форт, удоб­с­тво и стилно прилягане с редица защитни фун­к­ции, в зависимост от вида дей­ност, за която е пред­наз­начена дрехата.

Работ­ниците, заети в строител­с­т­вото, комунал­ните услуги и път­ните услуги и много други индус­т­рии са изложени на много неб­лагоп­риятни фак­тори: метеорологични условия (дъжд, сняг, вятър), механични (пред­паз­ващи ръцете и тялото от нараняване), биологични и др.

Следователно…

Прочети още…

Онлайн активността е опасна за тийнейджърите

Онлайн активността е опасна за тийнейджърите

Онлайн актив­ността на децата и тий­нейджърите може да увеличи рис­ковете от самонараняване или самоубийс­тво, сочат данни от американ­ско проуч­ване.

Младите хора на въз­раст между 10 и 16 години, които имат дос­тъп до съдър­жание, свър­зано с кибер­тор­моз, незаконни нар­котици, секс и деп­ресия, са два пъти по-склонни да посег­нат на живота си, според изс­лед­ването на учени от американ­с­кия Национален цен­тър за кон­т­рол и превен­ция на нараняванията. Той е част от Цен­т­ровете за кон­т­рол и профилак­тика на…

Прочети още…