Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб26092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Писма (2) Да пазим българския език от натрапници

Да пазим българския език от натрапници

Да пазим българския език от натрапници

Общината в Горна Оряховица издава месечно по един брой 4-ри страничен вес­т­ник за дей­ността си през изтек­лия месец. Това е полезна и необ­ходима инфор­мация за всеки, който се интересува от обществено-политическия и кул­турен живот в града и общината. Вес­т­никът се раз­дава без­п­латно на дос­тъпни места: биб­лиотеката, пощата или връчва от натоварени за целта лица.

В бр. 2 за месец фев­руари 2020г. на стр. чет­върта се съоб­щава, че праз­никът на Деня на самодееца в навечерието на 1 март и на праз­ника на любовта и виното –14 фев­руари завър­ш­ват с под­готовка за гос­тите на кетъринг, дело на мом­четата и момичетата от ПГХТ в града, т.е. професионална гим­назия по хранителни тех­нологии.

Добре, но когато въз­рас­тни хора или по-млади четат и се препъват в думата „кетъринг“, вдигат в недоумение глава и питат какво означава тази грапава чужда дума на бъл­гар­ски език. Шегобий­ците бързо я превеж­дат като „катър носи храна“. На читателите не е извес­тно, че тя означава поръчка и дос­тавяне на адрес определен вид храна. Редак­торите на вес­т­ника би тряб­вало до тази дума „кетъринг“ с тире да напишат хубавия бъл­гар­ски израз: „пригот­вяне на трапеза“.

Още повече, че тази дума лип­сва в Реч­ника за чужди думи.Там се намират такива като кеф — удовол­с­т­вие, келеш — през­рян човек, келепир — придобито евтино или без пари. Тези тур­ски думи имат своята упот­реба в бъл­гар­с­кия език, останали в паметта на въз­рас­т­ното, отдавна напус­нало живота и сегаш­ното поколение.

Днес се говори за меж­дународни езици. Анг­лийс­кият е между тях, но той се учи в училище и универ­ситети. Днеш­ните ученици драс­кат по стените, за да изявят чуж­доезиковия си набор от груби думи. Но в речта на обик­новения бъл­гарин може да чуете „мерси“-френски, „чао“-италиански, но почти рядко „тенкю“-благодаря. Дори Бойко Борисов не изпол­зва анг­лийски език, но добре владее „Кажи му аго, да му стане драго.“ Тър­гов­ците твър­дят, че ако няма келепир, няма смисъл да продават дадена стока. Чуж­дите думи се утвър­ж­дават в живота на бъл­гар­с­кия народ. Упот­ребата в печата на „кетъринг“ не пов­дига авторитета на даден вес­т­ник. Нап­ротив, в бур­кан със сладко сложи оцет, всичко отива на боклука-сметта.Българският език не допуска нат­рап­ници в своя реч­ник.

Никола Чолаков, Горна Оряховица