Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Позиция (2) За Ултиматума и още нещо...

За Ултиматума и още нещо...

За Ултиматума и още нещо...

Нито американската администрация, нито дребните чиновници от НАТО и ЕС не могат да осъзнаят, че днешна Русия коренно се различава от Русия на 90-те години на ХХ век

Ето, че изтече едномесеч­ния срок на пос­тавения от Русия Ултиматум към САЩ (не споменавам НАТО поради неговата фак­тическа нез­начител­ност!), за даване на пис­мени гаран­ции за сигур­ността на Рус­ката Федерация. От самото начало бях песимист относно адек­ват­ната реак­ция на американ­с­ката админис­т­рация. Песимист, защото съм твърдо убеден, че дър­жава, която е съз­дадена с насилие и цялата й история е изпъл­нена с насилие, както вът­решно, така и в меж­дународен план, не може да реагира адек­ватно на такива пред­ложения. САЩ много трудно, да не кажа никога, ще се откажат от своите претен­ции за световно гос­под­с­тво и за изк­лючител­ност на американ­с­ката нация (докол­кото такава има?!).

Админис­т­рацията на Белия дом беше шокирана от твър­дата и без­ком­п­ромисна позиция на Русия. Затова и нейни пред­с­тавители заговориха „на фал­цет“, отх­вър­ляйки всяка въз­мож­ност за приемане на рус­ките пред­ложения.

Явно, нито американ­с­ката админис­т­рация, нито дреб­ните чинов­ници от НАТО и ЕС не могат да осъз­наят, че днешна Русия коренно се раз­личава от Русия на 90-те години на ХХ век! В своята вековна омраза към лидера на правос­лавието и славян­с­т­вото Русия те не виж­дат, че пос­тавят света пред прага на раз­рушителна война. Може би тук трябва да им напом­ним само две мисли на големия гер­ман­ски политик и дър­жав­ник Бис­марк: „Внимавайте, защото русите дълго зап­рягат, но бързо прис­тигат!“ и „Знам хиляда начина да извадя рус­ката мечка от бър­логата й, но нито един да я върна обратно. Затова, внимавайте много с Русия!“. Западни наб­людатели каз­ват, че админис­т­рацията на Белия дом е наясно с днеш­ните военни въз­мож­ности на Русия и пред­полагат, че Вашин­г­тон ще се съоб­рази с това. Мисля, че ИНЕР­ЦИЯТА В МИС­ЛЕНЕТО на янките бук­вално им замъг­лява мозъците. Затова съм по-склонен да приема след­ния сценарий на по-нататъшно раз­витие на този въп­рос:

Белият дом ще се опита (в добре поз­натия ни стил!) да печели време, да протака преговорите с общи и нищо нез­начещи фор­мулировки, докато сведе „на нула“ пов­диг­натите от Путин искания за гаран­ции. Защото воен­ните наб­людатели и специалисти сме наясно, че днес Русия е много по-напред от САЩ в няколко важни стратегически нап­рав­ления, а именно: значимо превъз­ход­с­тво в областта на стратегичес­ките хипер­з­вукови ракети, на сис­темите за противовъз­душна отб­рана (включително противоракет­ната), в раз­положението на новите хипер­з­вукови оръжия на земята, под водата, във въз­духа и на над­водни кораби, които са снаб­дени със сис­теми за избяг­ване и заобикаляне сис­темите за ранно отк­риване и предуп­реж­дение на американ­с­ката армия, в лазер­ните оръжия. Рус­ките въоръжени сили невед­нъж демон­с­т­рираха на прак­тика и своите въз­мож­ности да заг­лушават радиолокацион­ните и свър­зочни сред­с­тва на „против­ника“. А това е един много важен елемент в противопос­тавянето на съв­ремен­ните въоръжени сили. Следва да под­чер­тая, че тези най-съвременни оръжия се намират не в процес на раз­работ­ване, а вече са на въоръжение в рус­ката армия. Именно поради това Путин е тол­кова категоричен. Защото Рус­ката армия раз­полага с най-съвременните оръжия за близко и далечно поразяване. Трябва да спомена и онази област, в която САЩ засега просто ги няма — ракет­ните двигатели, зад­виж­вани с ядрено гориво. Това са ракети, които изс­т­реляни вед­нъж се движат, образно казано, без­к­райно около Земята и биват задейс­т­вани по определени цели по команда.

И тук въз­никва резон­ният въп­рос — а докога Русия ще търпи такова поведение от страна на САЩ?! Мисля, че час­тично на този въп­рос отговориха неед­нок­ратно и категорично пред­с­тавители и на рус­кото вън­шно минис­тер­с­тво, и на рус­кото военно ведом­с­тво — не се ли съоб­разят САЩ с исканията на Русия, то тогава ще бъдат задейс­т­вани военни и военно-технически мерки за противодейс­т­вие на зап­лахите срещу Русия, които ще бъдат адек­ватни на тях. А какви са тези мерки вероятно знаят само Путин, Шойгу и Генерал­ния щаб на рус­ката армия. Появиха се пред­положения, за раз­полагането на съв­ременни нападателни оръжия „под носа“ на САЩ — на Куба и във Венецуела, за изп­ращането на пос­тоянно пат­рулиране на ударни руски атомни под­водни лодки и на над­водни кораби в близост до бреговете на САЩ, за неп­рекъс­нато пат­рулиране на самолети от рус­ките въздушно-космически сили над Атлан­тичес­кия и Тихия океан…

Явно, след­ващите няколко сед­мици ще са изпъл­нени с драматични преговори, резул­татът от които ще покаже на светов­ната общес­т­веност кой на прак­тика е агресорът, кой милее за светов­ния мир и кой не се съоб­разява с аргумен­тираните искания на другите за своята безопас­ност.

Полк.-инж. о. р. Чав­дар Борачев

Екс­перт по национална и меж­дународна сигур­ност

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русенската опера представя “Севилският бръснар“

Русен­с­ката опера ще пред­с­тави “Севил­с­кият бръс­нар“ — от Росини, на 27 май в зала “Фил­хар­мония“. Режисьор е извес­т­ният оперен бас Орлин Анаст…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...