Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Президенът на ФИФА Джани Инфантино вече мисли за мандат до 2031 година

Президенът на ФИФА Джани Инфантино вече мисли за мандат до 2031 година

Президенът на ФИФА Джани Инфантино вече мисли за мандат до 2031 година

Европейците не успяха да се разберат и да предложат единна кандидатура за конкурент на швейцареца

Без никаква кон­курен­ция нас­тоящият президент на ФИФА Джани Инфан­тино е сигурен, че ще бъде преиз­б­ран на поста си на започ­ващия днес кон­г­рес в Руанда, след като от 2016 година е начело на меж­дународ­ната фут­болна федерация, анализира аген­ция “Франс Прес“. Итало-швейцарецът ще спечели нов ман­дат от 4 години, за който той вече има гран­диозни проекти.

Съб­рани в столицата на Руанда за 73-ия кон­г­рес на ФИФА, делегатите на 211-е федерации-членки, имат ограничен избор. Те могат да преиз­берат с аплодис­менти 52-годишния президент, който се със­тезава сам със себе си, както преди 4 години, или да отбележат неодоб­рението си, което би било сим­волично. Бив­шият доверен човек на Мишел Платини в УЕФА (20092016), който бе изб­ран неочак­вано за президент на ФИФА след съм­нител­ната афера за плащане на пари, която измете с един замах трик­рат­ния носител на “Злат­ната топка“ Платини и бив­шия президент Сеп Блатер, е сигурен, че ще остане на позицията най-малко до 2027 година. В момента ФИФА пред­вижда най-много три ман­дата по мак­симум 4 години и Инфан­тино вече под­готвя терена, за да остане начело на инс­титуцията до 2031 година, като заяви в средата на декем­ври, че е още “в пър­вия си ман­дат“, защото управ­лението му в периода 20162019 е било непълно.

Всички врати изг­леж­дат отворени за юриста, който говори свободно шест езика и не отс­тъпва пред никакво препят­с­т­вие. Той обяви преди светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, че “се чув­с­тва арабин, африканец, гей, с недъзи и като работник-мигрант“, защото като дете е бил “дис­к­риминиран“ в Швей­цария като италианец и чер­венокос. Пос­лед­ният му ман­дат бе белязан от доста неясна реформа на тран­с­ферите — съз­даде се лиценз за аген­тите, както и се въведе таван на комисион­ните им. Одобри се отпуска по май­чин­с­тво за всички професионални фут­болис­тки, както и се въведоха дис­цип­линарни процедури за жер­т­вите на сек­суално насилие. Той може да се пох­вали и със солиден финан­сов бюджет — 18% вдигане на приходите и 45% увеличение на спес­тяванията за цикъла 20192022 в срав­нение с предиш­ния ман­дат. Това поз­волява на ФИФА да увеличи още помощите за кон­федерациите и федерациите. За да се превърне фут­болът в “наис­тина световен“, докато европейс­ките клубове дър­жат големите таланти и богат­с­тва, организацията раз­дава същите суб­сидии на Тринидад и Тобаго, Сейнт Китс и Невис, Бер­муд­с­ките ост­рови и на Папуа и Нова Гвинея, както на Бразилия, след като всяка федерация има само по един глас на избор­ния кон­г­рес.

За да задоволи 35-е асоциации от Цен­т­рална Америка, както и 54-е асоциации от Африка, Инфан­тино може да обещае провеж­дането на световно пър­вен­с­тво на всеки две години, което да изп­рави на нокти цяла Европа, но след това да се откаже от идеята. Или да заб­рани на няколко национални отбора да носят капитан­с­ката лента One Love на Мон­диала в Катар, за да изразят под­к­репата си за хората от LGBTI общ­ността. Нор­веж­ката федерация обеща да внесе в чет­вър­тък един­с­т­вената спорна точка на кон­г­реса, като ще запише в днев­ния ред дис­кусия за “обез­щетения в случаи на нарушения на човеш­ките права“, свър­зани със със­тезанията на ФИФА, след като инс­титуцията отказва от месеци насам да обез­щети семейс­т­вата на загинали или ранени работ­ници по време на строежа на стадионите в Катар.

Европей­ците не успяха да се раз­берат и да пред­ложат единна кан­дидатура за кон­курент на Инфан­тино, а минаването на след­ващото световно пър­вен­с­тво в САЩ, Канада и Мек­сико във фор­мат от 32 на 48 отбора вече е утвър­дено. Още по-смело — ФИФА реши на 16 декем­ври да промени светов­ното клубно пър­вен­с­тво от годишен тур­нир със седем отбора в над­п­ревара от 32 отбора, която ще се провежда вед­нъж нта 4 години от лятото на 2025 година. Това е проект на президента, който се опитва да прокара от години, за да бъде кон­курен­тен на лъс­кавата Шам­пион­ска лига на УЕФА. Тази инициатива обаче може да раз­буни духовете във фут­бола. Меж­дународ­ният форум, който обединява около 40 пър­вен­с­тва, вече обвини ФИФА в “еднолични решения“, тъй като кален­дарът вече е свръх натоварен и зап­лашва здравето на фут­болис­тите, крех­кия баланс между клубовете и финан­совата устой­чивост на национал­ните пър­вен­с­тва.

България

Икономика

Култура

Роландо Вийязон ще пее у нас с изгряваща звезда Серена Саенц

В зала 1 на НДК светов­ноиз­вес­т­ният оперен артист Роландо Вийязон ще дебютира на бъл­гар­ска сцена със Софийс­ката фил­хар­мония. Под пал­ката на м…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

До няколко години ще бъде унищожен още един подсектор от селското стопанство -овцевъдството и козевъдството

Провалите в живот­новъд­с­т­вото отда…

Прочети още:

Loading...