Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Инициативният комитет пита Борислав Кьосев дали ще остави на власт Инженера

Инициативният комитет пита Борислав Кьосев дали ще остави на власт Инженера

Инициатив­ният комитет за промяна в бъл­гар­с­кия волей­бол зададе няколко въп­роса към вицеп­резидента на род­ната федерация Борис­лав Кьосев, в качес­т­вото му на кан­дидат за пред­седател­с­кия пост.

Ето какво пишат от организацията:

- Г-н Кьосев, ако бъдете изб­ран за пред­седател на УС на БФВ ще пред­ложите ли г-н Данчо Лазаров за почетен пред­седател? Бихме Ви припом­нили глава VI , член 16А от устава на БФВ, откъдето следва че:

1.Автоматично почет­ният пред­седател става член на УС

2.Почетният пред­седател пред­с­тав­лява БФВ

3.Почетният пред­седател може да свиква УС и да определя днев­ния ред

Нашето мнение е, че ако това се случи, инженер Данчо Лазаров ще продължи да управ­лява еднолично БФВ, под фасадата на почетен пред­седател. Г-н Кьосев, какво е Вашето мнение по въп­роса?.

- Г-н Кьосев, като управител на зала „Христо Ботев“, бихте ли ни отговорили какви и колко на брой са нап­равените ремонти в залата, защото, според Вашите думи, израз­ход­ваната за целта сума е между 600 000 и 900 000 лв. Можете ли да се обос­новете със съот­вет­ните документи? Г-н Кьосев, независимо от инвес­тираната сума, не смятате ли, че от пър­вос­тепенно значение е да се ремон­тира пок­рива на залата, за да може съоръжението да се изпол­зва целогодишно.

- Г-н Кьосев, в качес­т­вото си на вицеп­резидент на БФВ, бихте ли ни казали от колко години раз­лични гар­нитури от национал­ните отбори на Бъл­гария са нас­танявани във вашия хотел? Ако се нап­рави паралел със случ­ващото се във фут­бол­ната федерация, това не е ли кон­ф­ликт на интереси?

- Г-н Кьосев, колко и кои клубове Ви под­к­репят и издигат Вашата кан­дидатура?

Ние, от Инициатив­ния комитет, ще се рад­ваме да има проз­рач­ност и наис­тина демок­ратични избори. Именно затова апелираме в пос­лед­ния месец и половина. В същото време обаче, у нас се пораж­дат съм­нения, че зад издигането на кан­дидатурата на г-н Борис­лав Кьосев, стоят други, зад­кулисни намерения. Надяваме се, че това няма да се окаже вярно и, когато нас­тъпи момен­тът за избори, то те дейс­т­вително ще бъдат чес­тни и проз­рачни. От самото начало изразихме позиция, че сме готови и отворени за диалог с всеки, който смята, че има нужда от промяна и реформа в начина на управ­ление на БФВ. Затова и считаме, че г-н Любомир Ганев, под­к­репен от Инициатив­ния комитет, е правил­ният за целта човек. Готови сме на дис­кусия с всеки, който прецени, че такава промяна е необ­ходима.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...