Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Павел Колев засега остава в Левски

Павел Колев засега остава в Левски

В Лев­ски ще продъл­жат да раз­читат на Павел Колев да изпъл­нява фун­к­циите на изпъл­нителен дирек­тор поне още месец. Преговорите на соб­с­т­веника на клуба Наско Сираков с евен­туални негови замес­т­ници засега не вър­вят. Нас­коро членът на Управител­ния съвет на клуба Ивайло Цветков-Нойзи призна, че „сините“ не са близо до наз­начаването на човек на мяс­тото на Колев.

Изпъл­нител­ният дирек­тор подаде молба за напус­кане в края на миналата година. Тя бе одоб­рена на пър­вото съв­мес­тно заседание на Управител­ния и Над­зор­ния съвет на клуба. За да си тръгне Колев обаче, първо трябва да бъде намерен негов замес­т­ник, който да бъде вписан в Тър­гов­с­кия регис­тър.

Нас­коро Павел Колев започна работа в УЕФА. Той е и делегат на фут­бол­ната цен­т­рала, а във втор­ник съб­людава за провеж­дането на двубоя от Шам­пион­с­ката лига между Атлетико (Мад­рид) и Челси. В момента повечето служители на УЕФА работят дис­тан­ционно заради пан­демията от коронавирус. Така че Колев може да изпъл­нява задъл­женията си и от София.

България

Икономика

Loading...

Култура

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Нов модел на ОСП дава свобода в програмиране на мерките

Националните приоритети и специфики да са водещи при изготвяне на Стратегическите планове

Как върви изгот­вянето на Стратегичес­ките планове за…

Прочети още:

Loading...