Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 213, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2)

Белград: Още 10 държави ще оттеглят признаването на Косово

Белград: Още 10 държави ще оттеглят признаването на Косово

Много дър­жави по света са готови да оттег­лят приз­нанието си на независимостта на Косово. Това каза в интервю за бел­г­рад­с­кия ежед­нев­ник „Новости“ пуб­ликувано в сряда, минис­търът на вън­ш­ните работи на Сър­бия Никола Селакович. Отговаряйки на въп­роса вярно ли е, че 10 дър­жави от света ще оттег­лят приз­нанието на Косово минис­търът отговори: „Мисля че има много повече дър­жави, които са готови да прераз­г­ледат позицията си по Косово“. Минис­търът отбеляза, че в момента има мораториум, според който Бел­г­рад не лобира за оттег­ляне на приз­наването на Косово, а Прищина зам­разява усилията си за присъединяване към меж­дународни организации. „Няма да нап­равим пър­вата стъпка, защото ще бъдем обявени за провокатори. Бяхме готови да изпъл­ним мораториума…

Прочети още…

Китайски представител в ЕС: Принципът за „един Китай“ е политическата основа за развиването на отношенията между Китай и ЕС

Китайски представител в ЕС: Принципът за „един Китай“ е политическата основа за развиването на отношенията между Китай и ЕС

Според съоб­щение от медиите, Европейс­кият пар­ламент има план да изп­рати делегация на посещение в Тай­ван. Относно това, говорителят на китайс­ката делегация в ЕС посочи, че прин­ципът за „един Китай“ е общ кон­сен­сус на меж­дународ­ната общ­ност и правило в меж­дународ­ните отношения, както и е политичес­ката основа за раз­виването на обмена между Китай и ЕС. Спаз­ването на прин­ципа и прек­ратяването на официал­ните връзки с Тай­ван е отговор­ност на съюза.

По думите на говорителя, Европейс­кият…

Прочети още…

Първият съвместен морски патрул на Китай и Русия засече чуждестранни кораби и самолети

Първият съвместен морски патрул на Китай и Русия засече чуждестранни кораби и самолети

Китайс­кият народ е миролюбив. Китай води независима самос­тоятелна мирна вън­шна политика и е против хегемонизма и изпол­з­ването на сила“, заяви китайс­кият пред­седател Си Дзин­пин

От 17 до 23 октом­ври 10 кораба и 6 хеликоп­тера от воен­номор­с­ките сили на Китай и Русия извър­шиха успешно пър­вия си съв­мес­тен мор­ски пат­рул в Япон­ско море, запад­ната част на Тихия океан и Източ­нокитайско море. Те засякоха чуж­дес­т­ранни кораби и самолети, които са опит­ват да съберат разуз­навателна инфор­мация. Съг­ласно…

Прочети още…

В обмена си Китай и ЕС трябва да търсят взаимната изгода

В обмена си Китай и ЕС трябва да търсят взаимната изгода

На 26 октом­ври китайс­кият пред­седател Си Дзин­пин проведе телефонен раз­говор с френ­с­кия си колега Еманюел Мак­рон. Двамата раз­мениха мнения по двус­т­ран­ните отношения, обмена между Китай и ЕС и важ­ните регионални въп­роси. От 27 до 29 октом­ври дър­жав­ният съвет­ник и вън­шен минис­тър Уан И ще нап­рави обиколка в Гър­ция, Сър­бия, Албания и Италия. Има приз­наци, че изп­равени пред редицата проб­леми в следепидемич­ната ера, Китай и ЕС сближават кон­так­тите помежду си, раз­ширяват сът­руд­ничес­т­вото и заедно се…

Прочети още…

Китайското развитие носи възможности и за световното

Китайското развитие носи възможности и за световното

Китайс­кият народ се стреми към общо раз­витие. От „Желез­ния път между Тан­зания и Зам­бия“ до „Един пояс, един път“, Пекин винаги е пред­лагал помощ на раз­виващите се страни и със своето раз­витие дава нови шан­сове за света“, заяви във вчераш­ната си реч по повод 50-та годиш­нина от въз­с­тановяването на закон­ния статут на Китай в ООН пред­седателят Си Дзин­пин. В нея той под­черта, че Китай ще продължи по пътя на рефор­мите и отварянето, ще доп­ринася за светов­ното раз­витие и смята, че икономичес­кото и…

Прочети още…

Меркел остава служебен канцлер до избора на нов кабинет

Ангела Мер­кел нап­рави днес още една крачка към оттег­лянето си от политиката, след като получи официален документ за освобож­даването й от кан­ц­лер­с­кия пост, на който прекара 16 години, предаде Асошией­тед прес.

Мер­кел присъс­тва на пър­вата сесия на новия пар­ламент на Гер­мания, сед­нала обаче в галерията за ВИП гости. Мер­кел е била изб­рана за депутат в Бун­дес­тага преди 31 години.

Законодателите изб­раха днес Бар­бара Бас от лявоцен­т­рис­т­ката Гер­ман­ска социал­демок­ратическа пар­тия за пред­седателка на…

Прочети още…

Русия заведе антимонополно дело срещу компютърния гигант Apple

Рус­ките власти стар­тираха в сряда антит­ръс­тово дело срещу американ­с­кия тех­нологичен гигант Apple Inc. заради това, че ком­панията не поз­волява на раз­работ­чиците на приложения да уведомяват клиен­тите за алтер­нативни опции за плащане в Apple Store.

Рус­кият антимонополен регулатор Рос­ком­над­зор отбеляза, че Apple може да бъде наказана с глоба, пропор­ционална на приходите ѝ в Русия, ако раз­с­лед­ването покаже, че ком­панията е виновна, предава БНР.

Този ход идва след решение от миналия месец, в…

Прочети още…

Сергей Лавров: НАТО играе опасни игри, Русия не приема хегемонизма им

Сергей Лавров: НАТО играе опасни игри, Русия не приема хегемонизма им

Американ­с­ката политика в Афганис­тан доп­ринесе за раз­гул на меж­дународни терорис­тични групировки, нечувани нива на произ­вод­с­тво на нар­котици и мащабна коруп­ция, напомни рус­кият вън­шен минис­тър

НАТО играе опасни игри, заявявайки желанието си да раз­шири мисията си до целия свят, Русия ще нап­рави всичко, за да се противопос­тави на подобни тен­ден­ции. Това увери на прес­кон­ферен­ция минис­търът на вън­ш­ните работи на Рус­ката федерация Сер­гей Лав­ров, предава TACC. „Има доказател­с­тва, че планиращите от…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Земеделие