Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 231, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Радио „Китай”: Тихоокеанските островни страни не са пионки в плановете на САЩ

Радио „Китай”: Тихоокеанските островни страни не са пионки в плановете на САЩ

Радио „Китай”: Тихоокеанските островни страни не са пионки в плановете на САЩ

На 22 сеп­тем­ври дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен бе домакин на среща на вън­ш­ните минис­три на страните от инициативата „Пар­т­ньори в синия Тих океан“ (Partners in the Blue Pacific; PBP). Той заяви, че САЩ се стремят към раз­витие в тихоокеан­с­кия район и тър­сят сът­руд­ничес­тво с пар­т­ньорите си в областта на климатич­ните промени, изг­раж­дането на инф­рас­т­рук­турни проекти и др.

Инициативата „Пар­т­ньори в синия Тих океан“ бе съз­дадена през юни тази година. В нея са включени САЩ, Авс­т­ралия, Япония, Нова Зелан­дия и Великоб­ритания. Индия има статут на страна наб­людател. Американ­ски медии посоч­ват, че целта ѝ е по-добро коор­диниране на фона на въз­ходящото влияние на Китай в региона на южния Тих океан.

В геополитичес­ката карта на САЩ южният Тих океан от много време не е бил в цен­търа на вниманието. А защо в момента този район извед­нъж започва да се оценява като важен за стратегическо раз­витие? Според Стийв Шабо, американ­ски депутат, под­писаното нас­коро споразумение за сигур­ност между Китай и Соломоновите ост­рови притес­нява САЩ. „Засил­ването на дейс­т­вията на САЩ в района на Тихия океан имат без­с­порни стратегически мотиви“, заяви той.

Засил­ването на присъс­т­вието на САЩ в района на тихоокеан­с­ките ост­ровни страни е водено от геополитическа стратегическа кон­курен­ция. Михай Сора, учен в Авс­т­ралийс­кия Lowy Institute заяви, че ръководителите на тихоокеан­с­ките ост­ровни страни ненавиж­дат факта, че тех­ните страни ще бъдат изпол­з­вани като пионки в геополитичес­ката кон­курен­ция.

По отношение на вън­шна помощ, САЩ винаги говорят от пиедес­тал на висок морал и цели, но прак­тичес­ките дейс­т­вия остават малко. Ост­ров­ните страни в Тихия океан се съм­няват в иск­реността на тех­ните ангажименти.

За тези страни най-важното в момента е справяне с предиз­викател­с­т­вата на климатич­ните промени и пан­демията от COVID-19. Ако САЩ желаят да помагат на ост­ров­ните страни, те ще трябва да провеж­дат взаим­ноиз­годно сът­руд­ничес­тво с тях на базата на взаимно зачитане и равен­с­тво, а не геополитическа игра и политически условия.

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...