Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Анатолий Антонов: Американските дронове събират разузнавателни данни, които предоставят на Киев

Анатолий Антонов: Американските дронове събират разузнавателни данни, които предоставят на Киев

Анатолий Антонов: Американските дронове събират разузнавателни данни, които предоставят на Киев

Руските изтребители не са използвали бордово оръжие и не са влизали в контакт с безпилотния апарат

Американ­с­ките дронове събират разуз­навателни данни, които впос­лед­с­т­вие се изпол­з­ват от Киев за нанасяне на удари по рус­ките сили и територията на Рус­ката федерация. Това заяви рус­кият пос­ланик във Вашин­г­тон Анатолий Антонов, цитиран от ТАСС.

Неп­рием­ливата дей­ност на американ­с­ката армия в непос­ред­с­т­вена близост до нашите граници е причина за без­покойс­тво. Ние сме добре запоз­нати с целта, за която се изпол­з­ват такива без­пилотни разуз­навателни и ударни превозни сред­с­тва, каза дип­ломатът по отношение на сваления американ­с­кия дрон MQ-9 в Черно море. По думите му американ­ски без­пилотни летателни апарати извър­ш­ват такива прелитания ежед­невно. Какво правят те на хиляди километри от САЩ? Отговорът е очевиден: те събират разуз­навателна инфор­мация, която впос­лед­с­т­вие се изпол­зва от режима в Киев за удари по нашите въоръжени сили и територия, поясно Антонов.

Нека си зададем един риторичен въп­рос: ако нап­ример руски ударен дрон се появи близо до Ню Йорк или Сан Фран­циско, каква ще бъде реак­цията на ВВС и ВМС на САЩ? Сигурен съм, че дейс­т­вията на американ­с­ките военни ще бъдат без­ком­п­ромисна по своята същ­ност, недопус­каща пробив в ней­ното въз­душно или мор­ско прос­т­ран­с­тво, под­черта пос­ланикът. Пред­полагаме, че САЩ ще се въз­дър­жат от по-нататъшни спекулации в медий­ното прос­т­ран­с­тво и ще спрат да летят близо до рус­ките граници, допълни той. Русия въз­п­риема всякакви дейс­т­вия с изпол­з­ване на американ­ски оръжия и тех­ника като отк­рито враж­дебни. Вашин­г­тон вече дос­тави на Киев оръжия на стой­ност 33 милиарда долара. Само помис­лете за тази цифра. Абсолютно очевидно е, че САЩ водят ситуацията към умиш­лена ескалация, изпъл­нена с пряк въоръжен кон­ф­ликт, посочи той.

Според рус­кото минис­тер­с­тво на отб­раната сред­с­т­вата за управ­ление на рус­ките въздушно-космически сили са регис­т­рирали полет на американ­ски дрон MQ-9 в района на п-в Крим. От ведом­с­т­вото уточ­ниха че, полетът е извър­шен с изк­лючени тран­с­пон­дери в нарушение на границите на зоната на времен­ния режим за изпол­з­ване на въз­душ­ното прос­т­ран­с­тво, установен за провеж­дане на специална военна операция, предос­тавени на всички пот­ребители на меж­дународ­ното въз­душно прос­т­ран­с­тво и пуб­ликувани в съот­вет­с­т­вие с меж­дународ­ните стан­дарти. От рус­кото МО добавиха, че дронът в резул­тат на рязко манев­риране е влязъл в некон­т­ролиран полет със загуба на височина и се е сблъс­кал с вод­ната повър­х­ност. Рус­ките изт­ребители не са изпол­з­вали бор­дово оръжие, не са влизали в кон­такт с без­пилотен летателен апарат и са се завър­нали благополучно на летището за базиране, уточ­няват от воен­ното ведом­с­тво. Според Европейс­кото коман­д­ване на въоръжените сили на САЩ, руски самолет Су-27 е ударил пер­ката на американ­ски дрон, което е довело до падането му във водите на Черно море.

MQ-9 Reaper е модулен разузнавателно-ударен без­пилотен летателен апарат, оборуд­ван с тур­бовит­лов двигател, който му поз­волява да раз­вива скорост над 400 км/ч. Мак­симал­ната продъл­жител­ност на полета му е 24 часа. Способен е да носи ракети въздух-земя и въздух-въздух, както и бомби с лазерно насоч­ване.

България

Икономика

Култура

Роландо Вийязон ще пее у нас с изгряваща звезда Серена Саенц

В зала 1 на НДК светов­ноиз­вес­т­ният оперен артист Роландо Вийязон ще дебютира на бъл­гар­ска сцена със Софийс­ката фил­хар­мония. Под пал­ката на м…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

До няколко години ще бъде унищожен още един подсектор от селското стопанство -овцевъдството и козевъдството

Провалите в живот­новъд­с­т­вото отда…

Прочети още:

Loading...