Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Италианския Сенат гласува доверие на правителството Конте-2

Италианския Сенат гласува доверие на правителството Конте-2

Италианския Сенат гласува доверие на правителството Конте-2

Премиерът обещава „нова ера на реформи” за страната

Италиан­с­ките сенатори започ­наха вчера дебати по прог­рамата на новото правител­с­тво на Джузепе Конте и по-късно се очак­ваше да гласуват, предаде АФП. В понедел­ник правител­с­т­вото Конте 2 получи под­к­репата на депутатите от дол­ната камара на пар­ламента (343 членове на Камарата на депутатите гласуваха “за“, 263 — “против“).

Ситуацията може да се окаже малко по-сложна в Сената, където мнозин­с­т­вото на правител­с­т­вото е по-крехко. Въп­реки това според екс­пер­тите няма съм­нение, че новият кабинет ще бъде одоб­рен и в гор­ната камара на италиан­с­кия пар­ламент.

Речта на Джузепе Конте пред депутатите в дол­ната камара премина в атмос­ферата на фут­болен мач заради виковете на народ­ните пред­с­тавители от опозицията и особено на тези от пар­тия “Лига“ на досегаш­ния вът­решен минис­тър Матео Сал­вини, отбелязва АП. Ситуацията в Сената не беше по-различна. Конте бе пос­рещ­нат с викове “дос­тойн­с­тво, дос­тойн­с­тво“ и “предател, предател“ от депутатите на Лигата и съюз­ниците им от “Италиан­с­ките братя“. Двете край­нодесни пар­тии организираха в понедел­ник демон­с­т­рация срещу новото правител­с­тво на Джузепе Конте, в която взеха учас­тие некол­кос­тотин души.

Преди двата вота на доверие италиан­с­кият премиер Джузепе Конте обеща “нова ера на реформи“ за Италия. В продъл­жила час и половина реч Конте пред­с­тави широкомащаб­ния си политически проект за правител­с­т­вото, което може да управ­лява Италия до 2023 г. “Граж­даните очак­ват от нас думи и дейс­т­вия на висотата на длъж­нос­тите, които заемаме“, изтъкна Конте, който си пос­тави за задача да бъде въз­с­тановено доверието към инс­титуциите.

Прог­рамата на Конте, пред­с­тавена като “политически и социален пакт“, въз­п­роиз­вежда основ­ните точки от коалицион­ното споразумение на “5 звезди“ и Демок­ратичес­ката пар­тия. Целта й е въз­раж­дане на Италия, белязано от раз­витие, иновации и социална справед­ливост. В прог­рамата си Конте пред­с­тави дълъг списък с обещания — план за извън­редни инвес­тиции за бед­ния Юг, включ­ващ съз­даването на дър­жавна банка, за младите хора — повече инвес­тиции в науч­ните изс­лед­вания, улес­нен дос­тъп до образование за младежите от по-бедни семейс­тва и по-високи зап­лати за учителите, а за работещите — намаляване на удръж­ките за социално осигуряване, въвеж­дане на минимална зап­лата и стимули за малки и средни пред­п­рятия, съчетани с тежки наказания за укриване на данъци, включително зат­вор, а също и инс­титуционални реформи.

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...