Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) 29-те от НАТО приеха съвместна декларация въпреки разногласията между съюзниците

29-те от НАТО приеха съвместна декларация въпреки разногласията между съюзниците

29-те от НАТО приеха съвместна декларация въпреки разногласията между съюзниците

Столтенберг призова за сключване на нови договори с Русия и Китай

На срещата на високо рав­нище на НАТО в Лон­дон по случай 70-годишнината на алианса страните приеха, въп­реки сериозни раз­ног­ласия, съв­мес­тна дек­ларация, под­чер­таваща тях­ната солидар­ност и един­с­тво, като за пръв път приз­наха нарас­т­ващата мощ на Китай за предиз­викател­с­тво, предаде АФП.

“Раз­ног­ласията винаги ще прив­личат повече внимание, откол­кото когато сме на едно мнение“, под­черта генерал­ният сек­ретар на НАТО Йенс Стол­тен­берг на прес­кон­ферен­ция.

“Ние сме 29 раз­лични страни от двете страни на Атлан­тика. Раз­бира се, че имаме раз­ног­ласия. Обрат­ното щеше да е много странно. Но силата на НАТО е, че винаги сме били способни да преодолеем тези раз­ног­ласия. Днес доказ­ваме, че НАТО е пос­тиг­нало същес­т­вен нап­редък и че продъл­жаваме да се адап­тираме и да реагираме“, добави той.

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган даде съг­ласието си за приемането на тек­ста, защото той осъжда тероризма “във всич­ките му форми и прояв­ления“ и го оценява като “пос­тоянна зап­лаха за всички нас“.

Освен това Анкара одобри приемането на нови регионални планове за сигур­ността на бал­тийс­ките страни, Полша, Тур­ция и южния фланг на алианса, обяви Стол­тен­берг. Тур­ция блокираше приемането на тези планове, за да принуди съюз­ниците от НАТО да определят като терористи бой­ците от кюр­д­с­ките Сили за защита на народа.

На срещата на високо рав­нище съюз­ниците от НАТО решиха да обявят Кос­моса за зона на операции на НАТО и за пръв път заявиха, че “съз­нават, че нарас­т­ващото влияние и меж­дународ­ната политика на Китай пред­с­тавят както въз­мож­ности, така и предиз­викател­с­тва“.

Стол­тен­берг под­черта, че е необ­ходимо да се продъл­жат и усилията за кон­т­рол на ядрените оръжия чрез сключ­ването на нови договори, включ­ващи Русия и Китай.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...