Преговорите на Конференцията на ООН за климата продължават извънредно

Преговорите на Конференцията на ООН за климата продължават извънредно

Преговорите между делегациите на Кон­ферен­цията на ООН за климатич­ните промени (COP-25) в Мад­рид продъл­жиха и в неделя извън­редно, предаде АФП.

“След­ващото заседание ще се със­тои в 15,30 ч. (16:30 ч. бълг. време). Моля да впрег­нете всич­ките си сили, за да получим амбициозно споразумение. Раз­читам на вас за пос­тигане на кон­сен­сус“ — с този призив се обърна към учас­т­ниците във форума пред­седателят на COP-25, чилийс­ката минис­търка на окол­ната среда Каролина Шмит.

Срещата започна на 2 декем­ври и тряб­ваше да завърши на 13 декем­ври. Преговорите бяха продъл­жени, понеже страните не можаха да съг­ласуват зак­лючителен документ.

Делегациите не можаха да пос­тиг­нат договореност за механиз­мите, пред­видени от член 6 от Париж­кото споразумение, който регулира пазара на въг­леродни емисии.

При нас­тоящото темпо на емисии на газове с пар­ников ефект до края на века тем­пературите може да се повишат с между 4 и 5 градуса. Дори и страните, под­писали Париж­кото споразумение за климата, да спаз­ват ангажимен­тите си, затоп­лянето ще прех­върли 3 градуса.

Всички страни трябва до другата кон­ферен­ция за климата, която ще бъде в Глаз­гоу в края на идната година, да пред­с­тавят ревизирана вер­сия на ангажимен­тите си. На този етап около 80 страни са го нап­равили, но те със­тав­ляват едва около 10 процента от глобал­ните пар­никови емисии.