Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Еманюел Макрон: Европа е истинският партньор на Русия

Еманюел Макрон: Европа е истинският партньор на Русия

Еманюел Макрон: Европа е истинският партньор на Русия

Единственият вариант за уреждане на разногласията е чрез диалог, заяви президентът на Франция, който е и един от лидерите на днешна Европа

Френ­с­кият президент Еманюел Мак­рон заяви в събота, че водената през пос­лед­ните години европейска политика на отп­равяне на предиз­викател­с­тва към Русия се е провалила и каза, че никой не иска да влиза в пряка кон­ф­рон­тация с Мос­ква.

Според него един­с­т­веният вариант за уреж­дане на раз­ног­ласията е чрез диалог, предаде Рой­терс.

“Раз­бирам предиз­викател­ното поведение на нашите пар­т­ньори. Не се сърдя, но знам, че… това не е политика, а напълно неефикасна сис­тема“, каза Мак­рон на Мюн­хен­с­ката кон­ферен­ция по сигур­ността. “Има и друг вариант и той е да сме взис­кателни и да под­новим стратегичес­кия диалог, защото днес си говорим все по-малко, кон­ф­лик­тите се множат и не сме способни да ги уредим“, каза още той.

Европа е истин­ски пар­т­ньор за Русия в свет­лината на геог­раф­с­кото положение на тази огромна страна, — каза френ­с­кият президент. Имаме нужда от отношения на доверие“. Еманюел Мак­рон под­черта, че „не стои нито за, нито против Русия. Аз съм за Европа“, добави той.

Мак­рон посочи, че „Русия е пос­тоянен член на Съвета за сигур­ност на ООН и е необ­ходим диалог с нея“. Той отбеляза също, че “рус­кият президент Владимир Путин пред­ложи да се проведе среща на лидерите на дър­жавите от голямата петорка“ [пос­тоян­ните членове на Съвета за сигур­ност]. “ “Ние искаме да раз­виваме отношения, дори ако имаме раз­ног­ласия по редица въп­роси“, продължи Мак­рон и добави: “Много може да се промени, ако има воля за това“.

Френ­с­кият лидер изрази убеж­дението си, че уреж­дането на кон­ф­ликта в Украйна е невъз­можно без учас­тието на Русия. “Въп­реки това, почти три години (до 9 декем­ври 2019 г.) не сме имали срещи в “нор­ман­д­с­кия фор­мат “, каза той.

Мак­рон под­черта, че не е нито за, нито против Русия. “Аз съм за Европа“, каза той, цитиран от ТАСС. Френ­с­кият лидер заяви, че не пред­лага вдигане на сан­к­циите срещу Русия, но отбеляза, че те не са пос­тиг­нали нищо, не са променили поведението на Мос­ква, предаде Асошией­тед прес.

Според Мак­рон Европейс­кият съюз трябва да се събуди и да нагоди бюджета си според амбициите си, за да не изос­тане от САЩ и Китай, особено в тех­нологиите на бъдещето. “Прев­ръщаме се в кон­тинент, който не вярва в бъдещето си“, каза той и добави, че тряб­ват повече инвес­тиции в бъдещето на Европа.

Мак­рон заяви, че губи тър­пение заради лип­сата на реак­ция от страна на Гер­мания по пред­ложенията му за реформи в ЕС, предаде Франс прес. Той призова за ясни отговори от страна на Бер­лин и другите страни от ЕС на предиз­викател­с­тва като намаляването на ангажимен­тите на САЩ към Европа. “Ключът през след­ващите години ще е да стиг­нем много по-далеч по въп­роса със суверенитета на европейско рав­нище“, включително в сферата на отб­раната, каза Мак­рон.

Фран­ция често се оплаква от вялата реак­ция на гер­ман­с­ката кан­ц­лерка Ангела Мер­кел на идеите на Мак­рон. Мер­кел обаче е в края на ман­дата си и не се изкушава да пред­п­риема големи инициативи, отбеляза АФП. Париж смята, че Бер­лин залага твърде много на евроат­лан­тизма и нe се ангажира дос­татъчно в изг­раж­дането на европейска отб­рана. Фран­ция също така съжалява, че проек­тът за бюджет на еврозоната, пред­с­тавен от френ­с­кия президент с цел увеличаване на инвес­тициите в Европа, бе блокиран от Гер­мания.

 

От БТА и „Гласове”

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...