Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) АФП: Светът иска да избегне война за ваксини, Тръмп играе соло

АФП: Светът иска да избегне война за ваксини, Тръмп играе соло

Трудният въпрос е кои от всички 7,6 млрд. жители на планетата ще бъдат инжектирани първи

Си Цзин­пин, Еманюел Мак­рон, Ангела Мер­кел и Светов­ната здравна организация (СЗО) искат всяка вак­сина срещу новия коронавирус да бъде “световно общес­т­вено благо“, но същев­ременно Доналд Тръмп има друг приоритет: да бъдат вак­синирани сънарод­ниците му, пише Иван Курон от АФП.

Зад прин­ципа “световно общес­т­вено благо“ се появяват в дейс­т­вител­ност два отчет­ливи проб­лема: интелек­туал­ната соб­с­т­веност и раз­п­рос­т­ранението на пър­вите дози. Пър­вият може да се окаже по-лесен за уреж­дане от втория.

Африка иска непатен­тована вак­сина, каза южноаф­рикан­с­кият президент Сирил Рамапоса. Това е слабо вероятно: лабораториите ще искат да си избият инвес­тициите за милиарди и могат да раз­читат на под­к­репа от страна на САШ, които са враж­дебно нас­т­роени срещу идеята за прераз­г­леж­дане на меж­дународ­ните права на интелек­туална соб­с­т­веност. Вашин­г­тон пов­тори това на Светов­ната здравна организация (СЗО) тази сед­мица. Така че несъм­нено вак­сината

няма да е без­п­латна

Кол­кото до цената, някои ком­пании се ангажираха да пок­рият само раз­ходите си за произ­вод­с­тво. Обещанието за продаване на вак­сините без тър­сене на печалба е субек­тивно. Такова бе дадено нав­ремето за лечението на ХИВ, раз­казва Матю Кавано от Джор­дж­таун­с­кия универ­ситет, но произ­водителите след това си осигуриха голям марж и раз­делиха раз­ходите на 10 или повече. Според Марк Фрайн­бърг, бивш научен дирек­тор на под­раз­делението за вак­сини на фар­мацев­тич­ната ком­пания “Мерк“ и нас­тоящ пред­седател на Меж­дународ­ната инициатива за вак­сина срещу СПИН, лабораториите са си научили урока и няма да искат да бъдат “парии“, защото това ще нав­реди на репутациите и на рен­табил­ността им. Той смята, че споделяне на интелек­туална соб­с­т­веност ще има при всяко положение, защото “никой не може да задоволи сам светов­ното тър­сене, те ще бъдат принудени да намерят пар­т­ньори за произ­вод­с­т­вото на продукта“.

Труд­ният въп­рос е кои от всички 7,6 милиарда жители на планетата ще бъдат вак­синирани първи.

“Америка на първо място“

СЗО, Европа и неп­равител­с­т­вените организации, ангажирани в бит­ката срещу COVID-19 искат да съз­дадат без­п­рецеден­тен механизъм за “справед­ливо“ раз­п­ределение. Приоритетно да бъдат вак­синирани здрав­ните работ­ници във всяка засег­ната страна, после служителите на най-важните инс­титуции (полиция, тран­с­порт ), а чак след това да бъдат вак­синирани останалите хора.

Но Доналд Тръмп, който бърза да върне страната си към нор­мален начин на живот, не го е грижа за меж­дународ­ната солидар­ност. Правител­с­т­вото му има цел — съв­сем хипотетична, имайки пред­вид, че клинич­ните тес­тове едва започ­ват — да осигури 300 млн. дози до януари, от което се под­раз­бира, че целта е вак­синиране на всички американци, както млади, така и стари. “Ман­талитетът му е много тес­ног­ръд, много ксенофоб­ски, точно обрат­ното на това, което е необ­ходимо за овладяване на една пан­демия“, смята Стен Вър­мънд, доайен на факул­тета по общес­т­вено здраве в Йейл. САЩ не са ост­ров и зависят до голяма степен от чужди страни за пот­реб­лението и прех­раната си, напомня той. “Няма да се вър­нем към нор­мал­ния начин на живот, ако светът продължи да бъде опус­тошаван от коронавируса“.

Правител­с­т­вото на Тръмп инвес­тира стотици милиони долари в няколко екс­перимен­тални вак­сини с надеж­дата, че една или няколко от тях ще успеят и че ще бъдат произ­ведени в САЩ. Шефовете на биотех­нологич­ната ком­пания “Модърна“ и на “Санофи“ казаха на прак­тика на Европа, че е добре да следва примера на Вашин­г­тон. Най-добрата гаран­ция срещу национализация на вак­сините ще бъде да се изг­радят заводи на няколко кон­тинента.

Но за раз­лика от пан­демията от грип H1N1 през 2009 г.,

тръг­ваме от нулата

нямаме нито вак­сина, нито завод, каза Пас­кал Бролие от Светов­ния алианс за вак­сини и имунизации (Gavi), който купува вак­сини за раз­виващи се страни. Публично-частната Коалиция за иновации в областта на епидемич­ната готов­ност (CEPI), основана през 2017 г. на фона на пър­воначал­ния неус­пех в бор­бата срещу ебола, инвес­тира половин милиард долара за раз­работ­ването на вак­сина срещу новия коронавирус. В замяна тя иска обмен на тех­нологии за масово и бързо произ­вод­с­тво.

С тези суб­сидии лабораториите изг­раж­дат допъл­нителни произ­вод­с­т­вени линии, без да чакат резул­татите от клинич­ните тес­тове. Някои ком­пании се съюзяват: “Модърна“ може да произ­вежда в САЩ (за американ­с­кия пазар) и в Швей­цария (за Европа). “Санофи“ работи съв­мес­тно с кон­курента си “Глак­соС­мит­К­лайн“ — двата гиганта имат много заводи от двете страни на Атлан­тика. За да бъде вак­синирана планетата, остава да се надяваме, че няколко вак­сини, а не само една, ще бъдат съз­дадени и ще преминат успешно тес­товете.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...