Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Германия забранява временните работници в кланиците

Германия забранява временните работници в кланиците

Гер­мания заб­ранява изпол­з­ването на временни работ­ници в кланиците след бум за заразените там с коронавирус, съобщи БНТ, цитирана от Епицен­тър. Въп­росът пряко засяга Бъл­гария, тъй като част от заетите в месоп­реработ­вател­ната индус­т­рия са бъл­гари. През пос­лед­ните сед­мици стотици заети в този сек­тор в Гер­мания и Фран­ция дадоха положителни проби. Много от работ­ниците прис­тигат от Румъния с полети, наети от мес­т­ните фер­мери.

Гер­ман­с­кото правител­с­тво прие пред­ложение за заб­рана от догодина на учас­тието на подиз­пъл­нители, предимно миг­ранти, в преработ­ката на месо. При нарушение соб­с­т­вениците на кланици рис­куват глоба от 30 000 евро. През март европейс­ките страни зат­вориха границите си заради коронавируса, но европейци, заети в сел­с­кото стопан­с­тво, са сред мал­кото изк­лючения. 30 хиляди румънци са прис­тиг­нали в Гер­мания за работа в хранително-вкусовата промиш­леност.

Въп­росът за лошите условия в цеховете за пакетиране на месо въз­никна след появата на клъс­тър на зараза в запад­ния град Мюн­с­тер. Повече от 100 заразени има и в две кланици във Фран­ция. Румън­с­кият минис­тър на труда Виолета Алек­сан­дру пътува 18 часа с кола до Гер­мания, за да види лично условията в кланиците и призова сънарод­ниците си при нужда да се обръщат към полицията. Гер­ман­с­кият й колега Хубер­тус Хейл призна, че се чув­с­тва зас­рамен от условията на труд за чуж­ден­ците. Наша отговор­ност е работ­ниците от всички части на Европа да имат еднаква защита и права като гер­ман­с­ките работ­ници, каза Хейл.

Икономика

Култура

Спорт

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

С 21 точки баскетболистката беше най-полезна за победата на Славия

На 44 години една легенда се завърна. Гер­гана Брън­зова дебютира с екипа на…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...