Италианското правителство предлага карантина до 30 април

Италианското правителство предлага карантина до 30 април

Италиан­с­ките власти пред­лагат извън­ред­ната ситуация, обявена до 31 януари заради коронавирус­ната пан­демия, да бъде продъл­жена до 30 април. Това заяви вчера в пар­ламента здрав­ният минис­тър Роберто Сперанца, предаде ТАСС.

Този режим, въведен преди година, вече бе продъл­жаван два пъти в Италия. Екс­перти на кабинета пред­лагаха по-рано да бъде продъл­жен до юли 2021 г. Новите мерки на правител­с­т­вото, които ще влязат в сила на 16 януари, пред­виж­дат да се запази заб­раната за прид­виж­ване между италиан­с­ките области дори със средно и ниско ниво на епидемиологичен риск, под­черта минис­търът. По думите му в 12 от 20-те области на страната рис­ковете в момента са високи.

Броят на смър­т­ните случаи поради услож­нения след заразяване с коронавируса в Италия дос­тига почти 80 000. Инфек­тираните с COVID-19 в страната досега са общо над 2,3 милиона.