Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 130, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Финландия ще поиска членство в НАТО, съобщиха президентът и премиерката на страната

Финландия ще поиска членство в НАТО, съобщиха президентът и премиерката на страната

Финландия ще поиска членство в НАТО, съобщиха президентът и премиерката на страната

Владимир Путин: Отказът на Хелзинки от военен неутралитет ще е грешка

Фин­лан­дия реши да отп­рави молба за член­с­тво в НАТО. Това обявиха вчера президен­тът и премиер­ката на север­ната страна. Решението е пряка пос­ледица от рус­кото нах­луване в Украйна, предаде АФП. Дър­жав­ният глава и правител­с­т­вен съвет “решиха съв­мес­тно, че Фин­лан­дия ще поиска да стане членка на НАТО“, заяви фин­лан­д­с­кият президент Саули Нинис­тьо. „Това е исторически ден. Започва нова ера“, каза той на прес­кон­ферен­ция.

Днес се очаква проек­тът за присъединяване да бъде раз­г­ледан от 200-членния фин­лан­д­с­кия пар­ламент, след което да пос­ледва гласуване, съобщи пред­седателят на камарата. Под­к­репа за член­с­т­вото на страната в алианса бе получена в събота от социал­демок­ратичес­ката пар­тия на премиер­ката Сана Марин. „Надяваме се пар­ламен­тът да пот­върди решението относно кан­дидатурата ни за НАТО в близ­ките дни. Тя ще се базира на ясен ман­дат“, заяви Марин.

Мос­ква зап­лаши да пред­п­риеме в отговор реп­ресивни „воен­нотех­нически“ мерки. В близ­ките дни се очаква молба за член­с­тво в пакта да подаде и Швеция. Вой­ната в Украйна предиз­вика във Фин­лан­дия исторически скок на под­к­репата за влизане в НАТО с цел по-добра защита от Русия, с която страната споделя 1300-километрова граница. Според пос­лед­ните анкети над 3/4 от фин­лан­д­ците желаят член­с­тво в алианса – тройно повече, откол­кото преди рус­ката агресия в Украйна, предаде Епицен­тър.

В събота фин­лан­д­с­кият президент инфор­мира по телефона рус­кия си колега Владимир Путин, че Хел­зинки скоро ще отп­рави молба за член­с­тво в НАТО, което предиз­виква остра реак­ция в Мос­ква. Рус­кият президент посочи, че влизането в НАТО „би било грешка“, защото „няма никаква зап­лаха за сигур­ността на Фин­лан­дия“, съобщи Кремъл.

Владимир Путин изтъкна, че отказът от традицион­ната политика на военен неут­ралитет би бил пог­решен, тъй като не същес­т­вуват никакви зап­лахи за сигур­ността на Фин­лан­дия. Подобна промяна във вън­ш­нополитичес­кия курс на страната може да се отрази отрицателно върху руско-финландските отношения, изг­раж­дани дълги години в дух на доб­росъсед­с­тво и пар­т­ньор­ско сът­руд­ничес­тво“, под­чер­тава Кремъл. Според съоб­щението двамата лидери са обсъдили и ситуацията в Украйна. Путин споделил с Нинис­тьо свои „оценки за със­тоянието на преговор­ния процес между руски и украин­ски пред­с­тавители, фак­тически зам­разен от Киев, който не проявява заин­тересованост от сериозен и кон­с­т­рук­тивен диалог“.

Инициативата за раз­говора дошла от фин­лан­д­ска страна, като президен­тът Саули Нинис­тьо се обади на рус­кия си колега Владимир Путин във връзка с пред­с­тоящото кан­дидат­с­т­ване за член­с­тво в НАТО, осъдено от Мос­ква, съобщи Хел­зинки. „Раз­говорът бе прям, без заобикалки и премина без раз­д­раз­нение. Смет­нато бе за важно да се избег­нат нап­режения“, заяви фин­лан­д­с­кият дър­жавен глава в комюнике от своя офис. Фин­лан­дия „има желание корек­тно и професионално да се занимава с прак­тичес­ките проб­леми, свър­зани с факта, че е страна, съседна на Русия“, увери Хел­зинки. Според Хел­зинки Саули Нинис­тьо е казал на Владимир Путин, че искането на Мос­ква от 2021 г. да се зам­рази раз­ширяването на НАТО, а след това и нах­луването в Украйна са променили „из основи сигур­ността в окол­ната среда на Фин­лан­дия“. В сряда фин­лан­д­с­кият президент заяви, че Мос­ква носи отговор­ността за плановете на страната му, исторически необ­вър­зана, да се присъедини към алианса. „Вие причинихте това. Пог­лед­нете се в огледалото“, каза той.

България

Политици: Гоненето на дипломатите е предателство

Политици: Гоненето на дипломатите е предателство

180 души - служители на руската мисия и семействата им напуснаха България

Като национално предател­с­тво определиха изгон­ването на 70 членове н…

Прочети още:

Loading...

Икономика

И бензинът и дизелът растат

Цената на бен­зин А95 на основ­ните столични бен­зинос­тан­ции дос­тига от 3,35 до 3,43 лв. за литър, а на дизела — от 3,50 до 3,58 лв., предаде Б…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...