Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало За дома Какво е Кабала

Какво е Кабала

Темата доби популяр­ност чрез светов­ноиз­вес­тни звезди като Мадона.

По въп­роса какво пред­с­тав­лява Кабала има голяма доза нераз­биране. Някои хора мис­лят, че става дума за черна магия, други пък смятат, че е комен­тар върху фун­дамен­тални въп­роси. Думата Кабала се асоциира с дума на иврит, която означава „да получа“. Цялата кон­цеп­ция на Кабала се свежда до това, че човек трябва да получи мъд­ростта от Бог. Трябва да получи поз­нанието чрез традиция, която му се предава от друг човек. И трябва да иска това да стане, което се свър­зва с потис­кане на егото. В този смисъл, с как­вото и да се занимава Мадона, не е Кабала.

Кабала се смята за път на светостта, свър­зва се с раз­бирането на жиз­нената връзка, която има Съз­дателят с всеки аспект във вселената. Кабала се свър­зва с отговор­ността на всеки човек, учи на това, как всяко наше дейс­т­вие влияе на цялата вселена. Същ­ността на Кабала е пряката връзка на Съз­дателя с неговата творба. Връзка, които всички ние имаме помежду си и с Вселената.

Противно на запад­ните схващания, че всичко е поз­волено дотол­кова, докол­кото не пречиш на някой друг, Кабала учи, че всяко дейс­т­вие, дори всяка изречена дума, дори всяка мисъл, която човек може да има, отива някъде и оказва ефект върху цялото мироз­дание. Според Кабала, ние всички сме обвър­зани заедно в духовен смисъл. Затова всяко негативно дейс­т­вие, дума или мисъл, която човек може да има тегли надолу цялата тъкан на вселената.

В пос­лед­ните години същес­т­вува някаква нова „ню ейдж“ Кабала кул­тура, популяризирана от извес­тни лич­ности, която обаче няма много общо с традицията на Тората, казва равин Рих­ман. Истин­с­ката Кабала е сис­тема, която има тол­кова дъл­бок ефект върху човека, който я изучава, че би предиз­викала фун­дамен­тална промяна у него. Тя учи, че има само един Бог, който е съз­дател на всичко. Всичко е ком­п­лек­сно свър­зано и е подат­ливо на влияние, дори чуп­ливо.

И така: каква е класичес­ката дефиниция на Кабала? Бог целенасочено е оставил вселената недовър­шена. По забележителен начин Бог е дал ключа от вселената на човека, съз­даден по негов образ и подобие и така е дал на човечес­т­вото въз­мож­ността да завърши твор­бата му. Всъщ­ност да пар­т­нира в съз­даването, с приноса си за стабил­ността на Света и евен­туално с изкуп­лението на живота на Земята чрез своята позитивна енер­гия и чрез придър­жането към Божията воля и след­ването на неговия път.

Става дума за това, човек да бъде не наб­людател, а учас­т­ник в цялата прек­расна сага за хората. Цялото учение бива дефинирано и като „езотерич­ната наука на равините“ или като „вът­реш­ните измерения на Тората“, но не е култ, не става дума за черна магия, а за това как се става по-добър човек, по – чув­с­т­вителен към реал­ността на живота.

Другата гледна точка:

От дълго време светът се управ­лява и кон­т­ролира от ком­п­лек­сна мрежа елитни съвет­ници, тайни общес­тва и организации. Това твър­дение почива на докумен­тирани в историята факти от зас­лужаващи доверие хора като американ­с­ките президенти Лин­кълн и Кенеди нап­ример.

Капитан Бил Купър е друг човек, който се е борил да разоб­личи тази зла сила, преди да бъде зас­т­релян от полицията в дома си в Аризона. Той е напус­нал воен­номор­с­ките сили на САЩ, за да раз­п­рос­т­рани отк­ритията си, но е бил атакуван и дис­к­редитиран от ЦРУ, преди да бъде убит:

Разучавах тай­ните общес­тва и Биб­лията, казва той, (аз съм хрис­тиянин, не мис­лете, че под­ривам религията ви) и отк­рих, че най-твърдото, най-вътрешното ядро на тези тайни общес­тва е Кабала. Кабала е древ­ният еврейски мис­тицизъм. Това е метод за раз­кодиране на инфор­мация чрез сис­тема от числа и математика. Това е част от най-древното поз­нание, което човекът някога е притежавал. То е било дър­жано тайно и давано само на онези, които са се доказ­вали дос­тойни в процеса на инициация. Никой не знае от къде е дошло, само ви каз­вам, че е било там много преди евреите да се появят. Те просто са го взели и съх­ранили. Защото това е сър­цето и ядрото на тайно поз­нание, метафизиката, истин­с­ката наука, за която никой от нас не знае нищо. Хората, които принад­лежат към тай­ните общес­тва, никога не са написали нито ред, на нито един език, от това което знаят, защото някой може да го отк­радне и тогава с тай­ната ще е свър­шено. Затова изпол­з­ват тайна сис­тема за раз­кодиране на тай­ните на вековете, скритото поз­нание, окул­т­ното. Окул­тно не означава зло, не означава дявол, означава скрито. И така, те взели поз­нанието и го нап­равили окул­тно чрез сис­тема за кодиране и крип­тиране. Част от нея е математическа – чис­лата, друга е архитек­турна. Защо има тайна организация на свобод­ните масони – зидари – да не мис­лите, че строят стени? Може да се обзаложите, че е така: всяка стена, която издигат е пред­наз­начена да пази тайни, закодирани в архитек­турата и мер­ките на сградите и в математичес­ките фор­мули, изпол­з­вани за определяне на геомет­рията и фор­мата на сградите.“

Кабала е еврейс­ката книга за мис­тицизма, изучавана в наши дни от много холивуд­ски звезди. И свобод­ните масони, и сатанис­тите споделят голяма част от ученията и ритуалите на Кабала. Тези окул­тни прак­тики пред­с­тав­ляват „по-тъмната страна на магията“ и включ­ват черна магия, кър­вави ритуали и човешки жер­т­воп­риношения.

Кабала е колек­ция от еврейски магически тек­с­тове, дадени на хората от архан­гел Разиел. Разиел е от пад­налите ангели, които служат на Луцифер. Кабала описва множес­тво ангели и демони, населяващи духов­ния мир. Кабала дава на кабалис­тите пътна карта, наречена „дърво на живота“, която описва как се комуникира с тези мощни духове.

Магичес­ката инфор­мация в Кабала произ­хожда от древен Вавилон и древен Египет. Кабала стига до Европа през 11 и 12 век в пис­мена форма. Обемът на инфор­мацията в тай­ните книги на Кабала е само няколко хиляди думи, но те съдър­жат ком­п­лек­сни описания на сферич­ната земя, на паралелни вселени и атом­ното естес­тво на материята – идеи, които стават общоп­риета док­т­рина за модер­ните учени, физици и аст­рономи.

Как е въз­можно такава ком­п­лек­сна инфор­мация да се съдържа в древ­ните тек­с­тове, нез­начително по-големи от едно сред­нос­татис­тическо списание? Отговорът е, че Кабала е написана в кодове. Кодове, които крият многоп­лас­това инфор­мация и на по-късен етап ще бъдат изучавани от алхимиците. Сър Исак Нютон, както и много други водещи учени, са изучавали окул­тни науки, сред които и Кабала. В онези времена мис­тициз­мът, религията, алхимията, аст­рономията и аст­рологията са изучавани като една, кабалис­тично базирана обща традиция.