Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 25, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Омбудсманът предложи несеквестируемост на средствата на работещи родители, ползвали данъчни облекчения 

Омбудсманът предложи несеквестируемост на средствата на работещи родители, ползвали данъчни облекчения 

Омбудсманът предложи несеквестируемост на средствата на работещи родители, ползвали данъчни облекчения 

Омбуд­с­манът Диана Ковачева изп­рати в пар­ламен­тар­ната комисия по бюджет и финанси пред­ложение за законодателна промяна в раз­поред­бите на чл. 22в и чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физичес­ките лица. Проф. Ковачева нас­тоява да се въведе несек­вес­тируемост на сумите, които работодателите въз­с­тановяват на работ­ници и служители, пол­з­вали данъчни облек­чения за деца или за деца с увреж­дания.

Според общес­т­вения защит­ник с гласуването на това законодателно пред­ложение ще се осигури реална под­к­репа за отг­леж­дането на деца и деца с увреж­дания от родители в трудово или служебно правоот­ношение като насочеността на сред­с­т­вата ще е именно за пок­риването на нуж­дите на децата, а не на задъл­женията на родителите им.

При налагането на запор върху бан­кови сметки и други вземания на длъж­ника е пред­видено, с оглед необ­ходимостта от сред­с­тва за пок­риване на належащи нужди на длъж­ника, някои негови вземания да са изцяло несек­вес­тируеми /например дет­ски добавки, социални помощи, обез­щетения за без­работица, май­чин­с­тво и други/, а други, като доходите от труд и пен­сия, да са час­тично сек­вес­тируеми. Извън законово определените като несек­вес­тируеми сред­с­тва на длъж­ника, другите негови вземания могат да се удър­жат за удов­лет­воряване на кредитора“, пише Диана Ковачева.

Дейс­т­вително, в случая не става въп­рос за социални помощи или обез­щетения, но се касае за мярка, която има силно изразен социален харак­тер. Пред­видените в раз­поред­бите на чл. 22в и 22г данъчни облек­чения са за работещите родители на деца и родители на деца с увреж­дания. Това е мярка за реална под­к­репа на семейс­т­вата, които отг­леж­дат децата си и същев­ременно са в трудови или служебни правоот­ношения и плащат данъци и социални осигуровки“, посочва Диана Ковачева. 

Тя допълва още, че насочеността на мяр­ката е срещу демог­раф­с­ката криза, целта е обръщане на модела — от стимулиране чрез социални помощи към стимулиране чрез данъчни преферен­ции.

Към момента на прак­тика под­к­репата на дър­жавата за работещите родители се удържа от съдеб­ните изпъл­нители, докол­кото няма изрична раз­поредба указ­ваща несек­вес­тируемост на тези сред­с­тва. Вместо сумите да под­помог­нат семей­ния бюджет и да бъдат раз­ходени за нуж­дите на децата и особено на децата с увреж­дания, те отиват за погасяване на дъл­гове на родителите, когато имат наложен запор“, под­чер­тава омбуд­с­манът.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят