Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Не е за вярване: Васил Грудев обеща да освободи фонд „Земеделие” от “кърлежите“

Не е за вярване: Васил Грудев обеща да освободи фонд „Земеделие” от “кърлежите“

Не е за вярване: Васил Грудев обеща да освободи фонд „Земеделие” от “кърлежите“

Поз­навам голяма част от дефек­тите в ДФ “Земеделие“, което няма да е добре за лошите герои в сис­темата. Това заяви пред БНР дирек­торът на Дър­жавен фонд “Земеделие“ Васил Грудев. По негови думи раз­ликата между лоши и добри герои е дали “са част от сис­темата със смис­лени дейс­т­вия, или са кър­лежи, които се прилеп­ват към определени финан­сови потоци и се проб­ват да изс­мук­ват тези потоци не там, за където са пред­наз­начени“. Той увери, че е готов да отс­т­рани “кър­лежите от сис­темата“ и допълни, че вече четирима служители на Фонда, сред които и начал­ник на отдел, са увол­нени заради съм­нения в без­корис­т­ното изпъл­нение на служеб­ните им задъл­жения.

Грудев обеща, че ще нап­рави всичко въз­можно въп­реки закъс­ненията да се усвоят евросуб­сидиите от предиш­ната админис­т­рация на ДФЗ. Той обаче обясни, че по прог­рамата за най-малките земедел­ски произ­водители няма да се усвоят изцяло финан­совите сред­с­тва до края на 2019 г. “Рис­ковете към края на годината са такива, че за да се справим с тях, ще трябва да извър­шим плащания със сред­с­тва от Прог­рамата и на част от площ­ните мерки, тези които се финан­сират от Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони, посочи дирек­торът на Фонда. Той обеща и че в рам­ките на 9 месеца ще навакса забавеното финан­сиране на проекти по раз­лич­ните мерки на европ­рог­рамите.

Припом­няме, че Васил Грудев оглави ДФ “Земеделие“ на 19 юли, след като Управител­ният съвет на ДФЗ прие подадената от Живко Жив­ков молба за освобож­даване от поста изпъл­нителен дирек­тор. В мотивите за решението на Жив­ков беше посочено, че иска да бъде запазен ими­джа на ДФЗ. В биог­рафията на Васил Грудев пък е отбелязано,че от 2011 до 2013 г. е замес­т­ник изпъл­нителен дирек­тор на ДФ „Земеделие“. През сеп­тем­ври 2013 г. става изпъл­нителен дирек­тор на фонда до ноем­ври същата година.В периода 6 август – 7 ноем­ври 2014 г. е минис­тър на земеделието и храните в служеб­ното правител­с­тво на Георги Близ­нашки. Замес­т­ник минис­тър на земеделието и храните по време на второто правител­с­тво на Бойко Борисов.

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят