Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) След 1 септември изплащат 300 лв. за дезинфекция на кочините

След 1 септември изплащат 300 лв. за дезинфекция на кочините

След 1 септември изплащат 300 лв. за дезинфекция на кочините

Собственикът обаче трябва да заяви, че най-малко една година няма да отглежда прасета в стопанството си

След 1 сеп­тем­ври т.г. ще започне изп­лащането на еднок­рат­ната помощ в раз­мер на 300 лева на стопаните, пред­п­риели мерки за почис­т­ване и дезин­фек­ция на обек­тите, след доб­роволно усвояване на месото от прасетата в лич­ните стопан­с­тва, съоб­щават от Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните.

Право на обез­щетение имат стопан­с­т­вата в 20-километровите санитарни зони около индус­т­риал­ните ферми и тези, определени с висок епизоотичен риск от Облас­т­ните епизоотични комисии. За по-голямо улес­нение на соб­с­т­вениците на прасета, пред­с­тавители на Облас­т­ните дирек­ции по безопас­ност на храните ще посетят населените места за изп­лащане на под­помагането, за което кметът пред­варително ще обяви деня и часа. Сред­с­тва ще се превеж­дат и по бан­ков път.

Допус­тими за под­помагане са соб­с­т­веници, които отг­леж­дат до пет прасета за угояване, раз­положени в санитарни зони и отг­леж­дани във ферми тип “лично стопан­с­тво“, които не продават на пазара, а добиват месо само за лична упот­реба. Те трябва да бъдат включени в списък, изгот­вен от кмета на населеното място и заверен в срок до 26 август. Докумен­тът се пред­с­тавя в Облас­т­ната епизоотична комисия, заверен от облас­т­ния управител и от официал­ния ветеринарен лекар, с под­пис и печат.

Заяв­ленията за обез­щетение се подават в кмет­с­т­вата. Те са по образец, в който всеки соб­с­т­веник дек­ларира, че е усвоил доб­роволно месото. За да се въз­пол­зва от помощта той трябва да е извър­шил почис­т­ване и дезин­фек­ция. Соб­с­т­веникът трябва да заяви, че няма да отг­лежда прасета в стопан­с­т­вото си за период най-малко от 12 месеца след пос­лед­ната дезин­фек­ция.

Кметовете на населените места ще изгот­вят кон­с­тативен протокол по образец за удос­товеряване на доб­роволно усвояване на месото и почис­т­ване и дезин­фек­ция на стопан­с­т­вото. Кметовете имат ангажимент да пуб­ликуват на пуб­лично място списъците със стопаните, които следва да получат помощ.

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят