Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт04082020

Брой 147, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66794 BGN1 GBP = 2.17283 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Родната ни земя пак ще се продава свободно на чужденци

Родната ни земя пак ще се продава свободно на чужденци

Забраната отпада от януари догодина с промени в Закона за земеделските земи след като Европейската комисия започна наказателна процедура срещу България

Отпада мораториумът за продажба на земедел­ски земи на чуж­денци. Това ще стане от януари догодина с промени в Закона за земедел­с­ките земи, съоб­щава, предаде БГНС. Заб­раната за продажба на земедел­ски земи на чуж­денци бе наложена през 2014 г., след като страната беше залята от протести. Мотивите за недовол­с­т­вото тогава бяха, че в Бъл­гария може да се пов­тори случаят с Палес­тина — да се изкупят масово земедел­ски пар­цели от чуж­денци, след което те да се заселят и да променят етничес­кия със­тав на бъл­гар­с­ката дър­жава.

Тогава, след месеци масови протести, пар­ламен­тът взе решение да наложи мораториум върху продаж­бата. Решението за заб­рана на продаж­бата на ниви на чуж­денци бе взето от пар­ламента на 22 октом­ври 2013 г. До него се стигна, след като от БСП, Атака и ГЕРБ гласуваха заедно, само ДПС единодушно гласува против решението. След като по темата се раз­вихри скан­дал, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смени позицията си и обяви, че по време на гласуването пар­тията му е била под­в­лас­тна на “общата лудост“.

Три месеца по-късно – през януари 2014 г. Кон­с­титуцион­ният съд обяви, че решението на пар­ламента да удължи мораториума върху продаж­бата на земя за чуж­денци и след 2014 г. е противокон­с­титуционно. По същото време депутатите решиха бъл­гар­ска земедел­ска земя да могат да купуват само граж­дани на други страни, които са пребивавали минимум 5 години в страната ни.

През 2017 г. минис­тер­с­т­вото на земеделието прави нов опит да пред­ложи за пуб­лично обсъж­дане промени в Закона за соб­с­т­веността и пол­з­ването на земедел­с­ките земи, които пред­виж­даха тази т.нар. усед­налост да отпадне. Причината е, че нарушава Договора за фун­к­ционирането на Европейс­кия съюз, който дава свобода на граж­даните на съюза да се установяват, в която и да е друга държава-членка, да съз­дават пред­п­риятия, да прид­виж­ват капитали.

Заради ограничението в бъл­гар­с­кия закон Европейс­ката комисия започна наказателна процедура срещу Бъл­гария. Тогава страната ни беше зап­лашена да плати еднок­ратна сан­к­ция в раз­мер на 839 хил. евро, и по 660 евро дневно за всеки ден без­дейс­т­вие по темата. Сред­с­т­вата се взимаха от струк­тур­ните фон­дове, с които се под­помагат земедел­с­ките произ­водители.

От мотивите на вносителите на промените в сегаш­ния закон става ясно, че промяната се налага заради заведена процедура относно противоречие с тек­с­тове на Договора за фун­к­циониране на ЕС. “Граж­дани и юридически лица от дър­жавите – членки на Европейс­кия съюз, и на дър­жавите – страни по Споразумението за Европейс­кото икономическо прос­т­ран­с­тво, могат да придобиват право на соб­с­т­веност върху земедел­ски земи при условията на този закон“, гласи пред­виденият текст. Чуж­денци или чуж­дес­т­ранни юридически лица могат да придобиват право на соб­с­т­веност върху земедел­ски земи при условията на меж­дународен договор, ратифициран по реда на чл. 22, ал. 2 от Кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария, обнарод­ван и влязъл в сила, а чуж­ден­ците – и при нас­ледяване по закон.

Чужди дър­жави не могат да притежават право на соб­с­т­веност върху земедел­ски земи, пред­вижда проек­тът. Политичес­ките пар­тии и организации, движения и коалиции с политически цели също не могат да имат ниви. Освен това, чуж­денци или чуж­дес­т­ранни юридически лица могат да придобиват право на пол­з­ване на земедел­ски земи или други ограничени вещни права върху земедел­ски земи при условия и по ред, определени със закон.

От минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите казаха, че биха комен­тирали отпадането на мораториума едва когато промените в Закона за земедел­с­ките земи бъдат приети и влязат в сила.

България

Икономика

Култура

Спорт

Павел Върба раз­к­ритикува играчите си след загубата

Треньорът на шам­пиона Лудогорец Павел Върба раз­к­ритикува фут­болис­тите си след загубата от Локомотив (Пд). В същото време 56-годишният чешки …

Прочети още:

Loading...

Свят