Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Депитатите отложиха проекта за поземлен закон без да е ясно докога

Депитатите отложиха проекта за поземлен закон без да е ясно докога

Комисията по земеделие, храни и гори в пар­ламента отложи след дебати раз­г­леж­дането на проекта на Закона за земедел­с­ките земи по искане на аграр­ното минис­тер­с­тво. Не е ясно какъв е новият срок за пред­лагане на поред­ния вариант на позем­лен закон, тъй като в пред­ложението на минис­тер­с­т­вото е посочено, че това ще се случи след приемане на европейс­кото законодател­с­тво по новата ОСП (20212027 г.).

Зам.-министър Вер­гиния Кръс­тева поясни, че отлагането на законоп­роекта е заради няколко фак­тора. От една страна минис­тер­с­т­вото е искало да защити интересите не само на земедел­с­ките произ­водители, но и на соб­с­т­вениците и съсоб­с­т­вениците на земедел­ски земи, които са повече от 1 милион души, като е въвело ограничителен срок за арен­ден договор до 10 години. Освен това някои бран­шови организации са поис­кали по-радикална промяна на Закона за опаз­ване на земедел­с­кото имущес­тво, която включва съз­даване на нова дър­жавна струк­тура. Законодател­с­т­вото на новата ОСП се е забавило, но от извес­т­ното до момента става ясно, че в след­ващия прог­рамен период ще има нови приоритетни цели — околна среда и климат, прием­с­т­веност между поколенията. Вер­гиния Кръс­тева допълни, че всички заин­тересовани страни са поис­кали законоп­роек­тът да бъде обсъден по-обстойно и задъл­бочено.

Мирос­лав Каракашев от Асоциацията на соб­с­т­вениците на земедел­ски земи смята, че позем­леният законоп­роект не изменя същес­т­вено законите, които обединява, като пов­таря сегаш­ните позем­лени отношения. Освен това противоречи на Закона за задъл­женията и договорите. Той пов­тори пред­ложението на асоциацията в работ­ната група за обсъж­дане на проекта да учас­т­ват и кон­с­титуционалисти, нотариуси, служители от аген­цията за кадас­тър.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...