Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 169 209 ферми фалираха

169 209 ферми фалираха

169 209 ферми фалираха

Ако през 2010 г. в страната ни са били регистрирани 370 222 стопанства, то през 2016 г. те веча са 201 014, сочат данните на агроминистерството

Само преди дни фер­мерите в Гер­мания извадиха трак­торите в Бер­лин, протес­тирайки срещу масовите фалити в земеделието, където според статис­тиката от 2005 година досега в една от най-големите земедел­ски дър­жави в ЕС са спрели дей­ността си 130 хиляди стопан­с­тва. На този фон сривът в бъл­гар­с­кото земеделие е изк­лючително тежък, защото според дан­ните на статис­тиката само за 6 години – между 2010-та и 2016 г. от кар­тата на бъл­гар­с­ките земедел­ски стопан­с­тва са изчез­нали цели 169 209 малки, средни и големи ферми. Ако през 2010 г. в страната ни са били регис­т­рирани 370 222 стопан­с­тва, през 2013 г. вече са 254 142, за да пад­нат през 2016 г. на 201 014, сочат дан­ните на минис­тер­с­т­вото на земед­лието.

Дан­ните за 2016 г. регис­т­рират 45.7% намаление на броя на земедел­ски стопан­с­тва спрямо 2010 г. Има обаче и леко успокоение, защото за същия период изпол­з­ваната земедел­ска площ, индивидуално стопанис­вана от земедел­с­ките стопан­с­тва, се е увеличила със 178 569 хек­тара, или 1 785 690 дка. При общата стан­дар­тна продук­ция (СП) на земедел­с­ките стопан­с­тва (хил. евро) се регис­т­рира същес­т­вен ръст, като повишението през 2016 г. спрямо 2013 г. е 15.8%. А през целия период 20102016 г. е отчетено повишение от почти 54%, успокояват от агроминис­тер­с­т­вото.

Нека пог­лед­нем и дан­ните на Еврос­тат. Според тях за периода от 2005 до 2016 г. броят на стопан­с­т­вата в ЕС е намалял с около една чет­върт, което пред­полага, че в дър­жавите членки са прес­танали да същес­т­вуват до 4,2 млн. стопан­с­тва, огромна част от които (около 85 %) са били малки стопан­с­тва с раз­мер под 5 хек­тара, или 50 декара.

В пропор­ционално изражение най-резкият спад от почти две трети се наб­людава в Словакия и Бъл­гария. През този период най-голямо намаление в броя на стопан­с­т­вата е отбелязано в Полша (приб­лизително 1,1 млн. по-малко стопан­с­тва, или 43 %), Румъния (приб­лизително намаление от 0,8 млн. стопан­с­тва, или 20 %) и Италия (приб­лизително 0,6 млн. стопан­с­тва, или 34 %). Всички дър­жави членки, с изк­лючение на Ирлан­дия, са отбелязали спад в броя на стопан­с­т­вата.

Площта на изпол­з­ваната за земедел­ско произ­вод­с­тво земя като цяло е останала неп­роменена (+0,2 %) в периода 20052016 г. въп­реки ряз­кото намаляване на броя на стопан­с­т­вата. На рав­нището на ЕС това кон­солидиране на земедел­с­ката земя отразява нарас­т­ването на броя на най-големите стопан­с­тва и на земята, която те са изпол­з­вали за сел­с­кос­топан­ски цели.

Сред дър­жавите членки тази промяна е нас­тъпила в раз­лични класове според раз­мера. Във Фран­ция, Гер­мания, Фин­лан­дия и Обединеното крал­с­тво по-специално броят на стопан­с­т­вата и изпол­з­ваната земедел­ска площ са нарас­нали само в категорията стопан­с­тва с най-голям раз­мер от 100 хек­тара или повече, като във всички други класове според раз­мера е отбелязан спад. В много други дър­жави членки промяната е нас­тъпила в мал­ките класове според раз­мера; нап­ример в периода 20052016 г. е имало нарас­т­ване на броя на стопан­с­т­вата и на изпол­з­ваната земедел­ска площ в стопан­с­т­вата с раз­мер над 20 ха в Италия и в Румъния и в стопан­с­т­вата с раз­мер над 10 ха в Унгария и в Бъл­гария, пише Синор.БГ.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...