2020 ще е година на експериментите или може ли да има реколта без торове и препарати?

2020 ще е година на експериментите или може ли да има реколта без торове и препарати?

Труд­нос­тите по въвеж­дането на ТОЛ-системата в началото на година и пос­лед­валите блокади заради коронавируса са блокирали дос­тав­ките на торове от почти всички заводи в страната, което ще се отрази и на пролет­ните дей­ности, съоб­щиха за Синор.бг фер­мери от Северна Бъл­гария. Зас­тудяването и дъж­довете през тази сед­мица очевидно ще забави работата по сеит­бата и под­х­ран­ването на есен­ниците, но стопаните вече тър­сят алтер­нативи. На прин­ципа, че „в биз­неса няма празно“, редица стопани са решили да се обър­нат към живот­новъд­ните ферми, където биха могли да изкупят прегорялата обор­ска тор, като по този начин под­помог­нат и колегите си.

След края на блокадата, която се очаква да продължи до 12 април, зър­ноп­роиз­водители и градинари имат готов­ност да потър­сят суровина от кравеферми и овцеферми. Проб­лемът е в тран­с­пор­т­ните раз­ходи, които биха могли да оскъпят дос­тав­ката на естес­т­вен тор.

За други земеделци 2020-та година очевидно ще бъде годината на екс­перимен­тите, при които есен­ниците ще се отг­леж­дат без допъл­нително торене. А всички знаем, че това неиз­бежно ще се отрази върху добивите.

По отношение на препаратите за рас­тителна защита засега проб­лемите не са тол­кова силно изразени, защото дис­т­рибуторите имат дос­татъчно запаси от пред­варител­ните си дос­тавки. Да се надяваме, че минис­тер­с­т­вото на земеделието или самите бран­шови организациии са в готов­ност да коор­динират взаимоот­ношенията между отдел­ните стопан­с­тва и фирми, така че фер­мерите да знаят откъде биха могли да се снаб­дяват с торове и суровини.