Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Земеделците ожънаха под 200 кг жито от декар това лято

Земеделците ожънаха под 200 кг жито от декар това лято

Земеделците ожънаха под 200 кг жито от декар това лято

При продължаващата суша зърнопроизводителите в Добруджа трябва да оптимизират сортовата структура, смята учен

Зър­ноп­роиз­водителите масово отчитат средни добиви до 200 кг/ дка от жът­вата на пшеница тази година. Това показ­ват резул­татите от анкетата на Агри. БГ „Какви са сред­ните Ви добиви от пшеница за 2020 г.?“ На този въп­рос отговориха 529 души, а резул­татите пот­вър­ж­дават статис­тиките на национално ниво за големи загуби в зър­нения сек­тор от реколта 2020. 31% от фемерите споделят, че сред­ният им добив на пшеница не над­вишава 200 кг/ дка. До 300 кг/ дка средно са добили 17% от учас­т­валите в анкетата, пос­лед­вани от тези със среден добив между 300 и 400 кг/дка — 13% Половин тон от декар пшеница са ожънали едва 12 % от земедел­ците. Равен е броят на зър­ноп­роиз­водителите, които са споделили, че добивът им варира между 500 и 600 кг/ дка и тези съб­рали над 700 кг/дка — 10%. Най-малък брой стопани са отчели среден добив от 600 до 700 кг/дка. Те са едва 4 % от анкетираните. Срав­нението между пър­вен­ците по добиви на пшеница и тези с много ниски такива показва, че вторите са значително повече. 164 души са споделили, че сред­ният им добив е до 200 кг/ дка, а 53 заявяват, че са отчели завид­ните 700 кг/ дка.

При продъл­жаващата суша в Доб­ру­джа зър­ноп­роиз­водителите трябва да оптимизират сор­товата струк­тура за пред­с­тоящата есенна сеитба на пшеницата, комен­тира пред БТА професор д-р Иван Киряков, завеж­дащ селек­цията на зърнено-житните и бобовите кул­тури в Доб­ру­джан­с­кия земедел­ски инс­титут. По думите му, ако преди кам­панията не завали, под­готов­ката на площите ще бъде трудно и новите пшеници няма да поник­нат рав­номерно.

От три-четири десетилетия в Доб­рич­кия регион не се е случ­вало в две пос­ледователни години да няма сняг и да пад­нат тол­кова малко дъж­дове, заяви професор Киряков и посочи, че от екс­т­рем­ната суша могат да се изв­лекат и поуки. Според учения земедел­с­ките произ­водители трябва внимателно да избират сор­товете от раз­лич­ните селек­ционни цен­т­рове, като се даде висок приоритет на бъл­гар­с­ките пшеници, които издър­жат на засушаване, както и на ниски тем­ператури през зимата. Професор Киряков смята, че стопаните трябва да прераз­г­ледат и тех­нологията за отг­леж­дане на кон­к­рет­ните сор­тове пшеница, които изис­к­ват раз­лични сеит­бени норми и норми за под­х­ран­ване. В новата кам­пания трябва да се внимава и с азот­ните торове, като нор­мите трябва да бъдат съоб­разени с фенофазата в раз­витието на рас­тенията и наличието на влага в чер­нозема, добави ученият. През това лято в Доб­ричка област бяха приб­рани 216 000 тона пшеница при среден добив 178 килог­рама. През миналата стопан­ска година рекол­тата дос­тигна 719 400 тона зърно при среден добив 553 килог­рама.

Заради негатив­ното влияние върху сек­тор “Зър­ноп­роиз­вод­с­тво“, породено от коронавирус пан­демията, Дър­жавен фонд „Земеделие“ обяви отпус­кането на нис­колих­вени кредити за произ­вод­с­т­вото на пшеница за реколта 2021 в раз­мер на 15 млн. лв. Сред­с­т­вата се предос­тавят от бюджета на ДФЗ за 2020 г. до изчер­п­ване на финан­совия ресурс. Всеки стопанин, който отговаря на изис­к­ванията, може да получи 250 лв./ха — 80 лв./ха за закупуване на минерални торове и 170 лв./ха за закупуване на семена.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...