Износът ни на пшеница е паднал наполовина

Бъл­гар­с­кият износ на пшеница видимо изос­тава според наб­люденията на земедел­с­кото минис­тер­с­тво за шес­т­месечен период. От началото на нас­тоящата пазарна година — 29 юни 2020 г. до 10 януари 2021 г. през Прис­танище Варна са изнесени 506 500 тона пшеница (в т. ч. 33 хил. тона през пос­лед­ната сед­мица). За срав­нение: през периода година по-рано (от 29 юни 2019 г. до 10 януари 2020 г.), износът е бил в обем от 1 097 030 тона. Раз­ликата пред­с­тав­лява почти 54%.

Макар да остава в зас­той за поредна сед­мица, екс­пор­тът на ечемик през север­ното ни мор­ско прис­танище е с 5,2% над миналогодиш­ния. Все още не са преминавали товари с рапица от новата реколта.

По пред­варителни данни на НСИ, които обх­ващат цялата тър­говия със зър­нени и мас­лодайни кул­тури по мор­ски, речен и сухоземен път, през периода юли — октом­ври 2020 г. на вън­ш­ните пазари са реализирани общо 1 260,6 хил. тона пшеница, 131,8 хил. тона ечемик и 183,1 хил. тона рапица. Количес­т­вата са съот­ветно с 55,5%, 28,9% и 49,9% по-малко спрямо аналогич­ния период на миналия сезон.

В същото време износът на слън­чог­лед през Прис­танище Варна се е увеличил с 15% от началото на сеп­тем­ври до 10 януари 2021 г. спрямо същия период на 20192020 г. и е 35 980 тона. А на царевица е намалял съв­сем слабо и е в обем от 302 700 тона.

По пред­варителни данни на Национал­ния статис­тически инс­титут през пър­вите два месеца на пазар­ната 2020/21 година (сеп­тем­ври и октом­ври 2020 г.) е налице намаление на износа на царевица и слън­чог­лед на годишна база, съот­ветно с 12,3%, до 522,9 хил. тона и с 26,6%, до 125,2 хил. тона.

Сред­ните изкупни ценина хлеб­ната пшеница към 6 януари 2021 г. са 380 лева/тон, на фураж­ната пшеница 360 лв., на ечемика 301 лв., на царевицата 354 лв., на слън­чог­леда 867 лв., а за рапицата няма данни. На годишна база слън­чог­ледът е пос­къп­нал най-много — с 37,4%, царевицата с 29,2%, хлеб­ната пшеница с 18,4%, фураж­ната с 16,1%, ечемикът с 5,2%.