Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 69, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Два български висши училища в класация на световните университети

Два български висши училища в класация на световните университети

Два български висши училища в класация на световните университети

Масачузет­с­кият тех­нологичен инс­титут и Хар­вар­д­с­кият универ­ситет заемат пър­вото място в таз­годиш­ната класация на светов­ните универ­ситети, изгот­вена от специализирания в областта на вис­шето образование изс­ледовател­ски инс­титут “Куакуарели Симъндс“, съобщи БТА. Двете американ­ски висши учебни заведения са определени като най-силно пред­с­тавящите се универ­ситети, нареж­дайки се начело в 12 специал­ности. Класацията на “Куакуарели Симъндс“ предос­тавя независим срав­нителен анализ за пред­с­тавянето на 13 883 универ­ситет­ски прог­рами в 1440 универ­ситета, включ­ващи 51 академични дис­цип­лини и 5 широки факул­тет­ски области.

В 11-ото издание на класацията Софийс­кият универ­ситет “Св. Климент Охрид­ски“ е на 551-о място, а Медицин­с­кият университет-София се нарежда на 601-а позиция. И двата бъл­гар­ски универ­ситета са отбелязали нап­редък в срав­нение с миналата година, когато бяха пос­тавени съот­ветно на 600 и 650 място. Русия и Китай са отчели своите най-добри пред­с­тавяния досега. Рекор­ден брой прог­рами от китайс­кия сек­тор на вис­шето образование са класирани сред пър­вите 50, а от рус­кия сек­тор рекор­ден брой депар­таменти са се наредили на пър­вите 20 места. Вис­шето образование във Великоб­ритания продъл­жава да под­държа силни позиции — 13 от 51 списъка по специал­ности се оглавяват от британ­ски универ­ситети, като Окс­фор­д­с­кият универ­ситет е начело на пет от тези 13. Швей­цар­с­кият федерален тех­нологичен инс­титут в Цюрих заема първо място сред универ­ситетите от кон­тинен­тална Европа, а вис­шето образование в Швей­цария се нарежда на трета позиция в света

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Карлос Насар с европейско сребро в дебюта си при мъжете

17-годишният български щангист подобри рекорда на Стария континент в изтласкването

Успеш­ното пред­с­тавяне на Бъл­гария на европейс­кото пър­венст…

Прочети още:

Loading...

Свят

Франция отваря архивите на Франсоа Митеран за Руанда

Фран­ция ще отвори архивите за Руанда на бив­шия френ­ски президент Фран­соа Митеран, като част от усилието да се раз­бере по-добре ролята й в аф…

Прочети още:

Loading...