Проблеми със сметосъбирането тревожат Бобошево

Проблеми със сметосъбирането тревожат Бобошево

Кон­тей­нерите за смет в Бобошево се препъл­ниха по праз­ниците заради редуциран график на сметосъбирането в общината, казаха от админис­т­рацията. Особено препъл­нени са кон­тей­нерите на входа на града откъм Кюс­тен­дил, забеляз­ват пътуващи по нап­рав­лението за Благоев­г­рад и Рил­с­кия манас­тир, съобщи БНР. След като съвет­ниците отх­вър­лиха пред­ложението на кмета на Общината Крум Маринов и отказаха да повишат так­сата смет за битовите отпадъци, от админис­т­рацията намалиха графика по сметосъбирането в града и в общината. И отпадъкът се нат­рупва за часове, особено сега, по праз­ниците. От 26 до 30, 30 и нещо хиляди плащаме на месец на изкар­ването на депото в Благоев­г­рад и раз­ходите са ни много големи. При 5,6 лв. на семейс­тво мак­симум до десет на годината просто е невъз­можно. Сега и с тая пан­демия като нап­равиха и отс­рочки за данъците, комен­тира Кос­тадин Гер­гинов, зам.-кмет на Бобошево.

Особено замър­сено е на входа на града откъм облас­т­ния град Кюс­тен­дил. Събота и неделя дой­дат от София такива даже, които си пус­наха дек­ларации, че не искат за къщи, в които не живеят да си плащат данъци за бок­лук и всичко изсип­ват там, предуп­реди той.