Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 144, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Птицевъдството е пред колапс

Птицевъдството е пред колапс

Птицевъдството е пред колапс

Догодина може да ядем само вносни яйца,казват от бранша

Бран­шът на птицевъд­с­т­вото в момента е пред колапс, ако няма дирек­тни мерки за под­к­репа, произ­водителите ще фалират. Това обяви в сряда, цитиран от БТА, Даниел Божан­ков, пред­седател на управител­ния съвет на Асоциацията на промиш­леното птицевъд­с­тво /АПП/. АПП обединява микро, малки и средни фирми от цяла Бъл­гария, като основ­ните нап­рав­ления на Асоциацията са кокошки носачки за яйца, пилета брой­лери за месо и родители на брой­лери и на стокови носачки. При себес­той­ност на яйцето от стокови носачки 1416 стотинки, произ­водителите са принудени да продават на тър­гов­ците и на магазините на цени, които са с 50 процента по-ниски от себес­той­ността. Това става от октом­ври досега. За птицевъдите не е ясно какво става с цената до край­ния пот­ребител, който купува за 2530 стотинки с ДДС.

Птицевъдите в Бъл­гария в момента образуват огромни загуби, особено при яйцата за прясна кон­сумация, каза Божан­ков. По думите му от началото на 2020 година, когато започна пан­демията, пазар­ните цени на яйцата и месото са започ­нали да падат, а цените на суровините за фуражите /пшеница , царевица, слън­чог­лед, соев шрот и олио/, са започ­нали да се покач­ват. Слабата реколта през миналата година на тези суровини е покачила допъл­нително цената за периода от миналата година досега с близо 50 процента.

Птицевъдите не могат да спрат своята дей­ност, защото процесът на отг­леж­дане на стокови носачки и брой­лерите е с продъл­жител­ност повече от година. Загубите за това време стават огромни, а произ­водителите са обвър­зани с договори и ангажименти към други фирми, както и ангажименти по биз­нес– планове по европ­роекти и планове за извър­ш­ване на допъл­нителни дей­ности за хуман­ното отношение, посочи Божан­ков. Отрасълът на птицевъд­с­т­вото не беше взет под внимание за под­к­репа със сред­с­тва за борба с коронавируса, каза Божан­ков. По думите му птицевъдите един­с­т­вено са имали въз­мож­ност да бъдат под­помог­нати по мярка COVID 2 , която е с таван 7000 евро. Мяр­ката е базирана на броя пер­сонал в стопан­с­т­вото, а в мал­ките и сред­ните пред­п­риятия хората са малко. Стопан­с­тво с 50 000 носачки се обс­лужва от 56 човека пер­сонал, каза Божан­ков и посочи, че за много от птицевъдите това е един­с­т­вен биз­нес и семейс­т­вата се изх­ран­ват от него. Под­к­репата на едно заето лице е 470 лева. По думите на птицевъдите бран­шът е тясно свър­зан с туризма, като при малко туристи и зат­ворени рес­торанти, продук­цията не може да бъде реализирана и се получава пренасищане на пазара, заедно с внос от други страни. Птицевъдите са зад­лъж­няли и със стотици хиляди левове на други фирми, като при един фалит на птицевъдно пред­п­риятие, ще се пов­лекат и други пред­п­риятия.

Те пред­лагат сек­тор “Индус­т­риално птицевъд­с­тво“ да бъде включен във всички нотифицирани до момента мерки за предот­в­ратяване на икономичес­ките загуби от коронак­ризата, както и в пакета от мерки за въз­с­тановяване с еврос­ред­с­тва за след­ващия прог­рамен период. Нас­тояват още да има специална мярка за произ­водителите на пилешко месо и яйца за кон­сумация и раз­п­лодни яйца, като това да се случи в най-кратък срок от време, за да се предот­в­рати невъз­мож­ността на стопаните да изх­ран­вате живот­ните си. Птицевъдите искат и по-специална мярка за птицевъд­с­тво и свиневъд­с­тво за закупуване на фуражи и суровини за произ­вод­с­тво на фуражи за соб­с­т­вени произ­вод­с­т­вени нужди, като механиз­мът да се определи на база продадена продук­ция в килог­рами за минал период от време. От нея да се въз­пол­з­ват регис­т­рирани земедел­ски произ­водители и живот­новъди. Нашият най-голям проб­лем в момента е изх­ран­ването на живот­ните, каза Божан­ков. Те нас­тояват и за без­въз­мез­дно финан­сиране по Covid мер­ките, базирани на оборота на пред­п­риятието. Пред­лагат да има без­лих­вени кредити за оборотни сред­с­тва или фуражи, които да бъдат предос­тавени от ДФ “Земеделие“, ББР или др. финан­сова инс­титуция. Птицевъдите искат да бъдат включени в мер­ките за дигитализиране на сек­торите, тъй като земеделието също има нужда от това. Имат и кон­к­ретни идеи как да стане. Нас­тояват да се продължи схемата за хуманно отношение към птиците за още един прог­рамен период, тъй като сред­с­т­вата от мяр­ката са от жиз­нено значение, за да сме кон­курен­тос­пособни на пазара в ЕС.

Птицевъдите пред­лагат да се намали ДДС на произ­ведените пър­вични продукти от земедел­ски произ­ход /месо, яйца/ със ставка под 10 процента или да се приложи обратно начис­ляване на цялото ДДС . Добър пример затова са зър­нените кул­тури. Така ще се осветли и сивият сек­тор, смятат те.

АПП пред­лага в периода на икономическа криза в сек­тора живот­новъд­с­тво да се под­помага изх­ран­ването на животни за произ­вод­с­т­вени цели чрез дър­жав­ния резерв, като се отпус­нат пшеница и царевица като стоков кредит на живот­новъдите за около 2 месеца, който дър­жавата ще може да въз­с­танови на жътва и произ­водителите ще могат да зап­латят на цени на жътва към този момент. За целта количес­т­вата могат да се пус­нат на тър­гове през Софийска стокова борса, като се установят критерии за допус­тимост.

Тридесет­д­нев­ният срок за изп­лащане на обез­щетенията за унищожени птици , засег­нати от птичи грип, трябва да се спазва стрик­тно, смятат произ­водителите. Така и стопаните няма да крият заразата. Пред­лагат дър­жавата да стимулира прив­личането на инвес­титори за изг­раж­дане на птицек­ланици. Пред­виж­дат, че скоро ще има огромен проб­лем при стопаните, отг­леж­дащи стокови носачки, които изпит­ват невъз­мож­ност да заколят по хуманен начин своите животни.<

България

Икономика

Култура

Спорт

Антон Недялков: Не бяхме на нужното ниво

Антон Недялков: Не бяхме на нужното ниво

„Оцен­ката ми за отбора и за мача днес не е добра. Играхме бавно, което беше пер­фек­тно за Мура.“

Това каза капитанът на Лудогорец Антон Недялк…

Прочети още:

Loading...

Свят