Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 144, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Животновъди искат спешен консултативен съвет

Животновъди искат спешен консултативен съвет

Животновъди искат спешен консултативен съвет

Няколко живот­новъдни организации нас­тояват за свик­ване на спешен кон­сул­тативен съвет към Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите, научи Агри.БГ. Причините са няколко — лип­сата на инфор­мация, която да дос­тигне до тях по схемите и мер­ките, които ще се прилагат за Кам­пания 2021 в сек­тора, както и визията на Бъл­гария относно стратегичес­кия план, наред с интер­вен­циите и критериите, които ще залег­нат в него. Фер­мери комен­тират пред Агри.БГ, че е “недопус­тимо да се инфор­мират от медиите за въп­роси, касаещи тех­ния сек­тор, които са решени на ниво земедел­ско минис­тер­с­тво, но не са дис­кутирани с бранша“.

На Събора на овцевъдите живот­новъди също изказа своето притес­нение относно пред­ложението на служеб­ния земедел­ски минис­тър проф. Христо Бозуков за праг от 7,5% по схемата за прераз­п­ределително плащане (ПРП). И те като нас се питат защо Бъл­гария пред­лага подобно нещо, на фона на пред­ложенията, идващи от другите страни, които са в рам­ките на 1012%. Този въп­рос отнесохме и към зам.-министърът с ресор ПРСР Георги Събев, но той отказа да комен­тира пред­ложението на проф. Бозуков.

За бъл­гар­с­ката позиция относно прераз­п­ределител­ното плащанес­тана въп­рос по време на Съвета по сел­ско стопан­с­тво и рибар­с­тво на 26 и 27 май в Брюк­сел. Тогава минис­тър Бозуков сподели, че “страната ни може да под­к­репи задъл­жителен праг от 7,5% като „балан­сирано решение“ с отразяване на спецификите в струк­турата на стопан­с­т­вата“. Тогава той изрази и опасения, че паралел­ното увеличаване на процента за екос­хеми и за ПРП в Първи стълб „ще доведат до намаляване на базовото плащане, което е основ­ната форма за под­к­репа за доходите на фер­мерите“.

Други теми, които въл­нуват живот­новъдите са договорена ли е наис­тина обвър­зана под­к­репа в раз­мер на 13+2 за новия прог­рамен период на ОСП, както и каква е визията на ресор­ното ведом­с­тво за дър­жав­ните помощи в сек­тор “Живот­новъд­с­тво“, като тук най-вече става въп­рос за това дали се пред­виж­дат извън­редни дър­жавни помощи, във връзка с пан­демията от Covid-19.

България

Икономика

Култура

Спорт

Антон Недялков: Не бяхме на нужното ниво

Антон Недялков: Не бяхме на нужното ниво

„Оцен­ката ми за отбора и за мача днес не е добра. Играхме бавно, което беше пер­фек­тно за Мура.“

Това каза капитанът на Лудогорец Антон Недялк…

Прочети още:

Loading...

Свят