Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 155, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 1 млн. тона жито по-малко в хамбарите това лято

1 млн. тона жито по-малко в хамбарите това лято

1 млн. тона жито по-малко в хамбарите това лято

При откриване на жътвата властта се изхвърли, че ще се приберат рекордните 7,3 млн. т хлебно зърно

След като в редица региони от страната жът­вата на пшеница вече прик­лючи и остават само Доб­ру­джа и някои региони със закъс­няла сеитба, Синор.бг потърси за прог­ноза на таз­годиш­ното произ­вод­с­тво Кос­тадин Кос­тадинов, пред­седател на Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите (НАЗ). И очак­ванията му съв­сем не се припок­риват с тези на земедел­с­кия минис­тър в оставка Иван Иванов, който при официал­ното отк­риване на кам­панията обяви, че добивите ще са като миналогодиш­ните, когато бран­шът прибра рекор­д­ните 7,3 млн. т хлебно зърно.

Инфор­мацията за по-ниските добиви идват от фер­мери от Плевен­ско, Врачан­ско, Силис­т­рен­ско и Тер­вел­ско, където жът­вата е прик­лючила. „Сушата през месеци април и май, когато зър­ното се наливаше, очевидно е оказала влияние, защото наг­лед пшениците изг­лежда, че са с хубави класове, но зър­ното е слабо и добивите са доста под очак­ванията“, обясни Кос­тадинов. При полета, от които земедел­ците са очак­вали по 700 кг от декар, реално се жънат по 300400 кг. Там, където е имало по-обилни валежи, къс­метът е на страната на фер­мерите и те са получили по 700 кг, но преоб­ладаващата част са около 400 кг, посочи пред­седателят на НАЗ.

Същите добиви са получили и в Старозагор­ско, съобщи Радос­лав Хрис­тов от Тракийс­кия съюз на зър­ноп­роиз­водителите. Затова и прог­нозите му са са таз­годишна реколта от около 6 млн. т пшеница.

Тепърва започва жът­вата в Доб­ру­джа, но и там пред­варител­ните обс­лед­вания не са много обнадеж­даващи. Пос­лед­ните три дни там пад­наха добри валежи, но заради къс­ната им поява не е ясно как ще се отразят на качес­т­вото на зър­ното, обясни още Кос­тадинов.

Земедел­ците все пак са доволни, че рекол­тата от ечемик е срав­нително по-добра. В тази връзка и зам.и минис­търът в оставка Иван Хрис­танов съобщи в интервю за една от национал­ните телевизии, че рекол­тата от ечемик това лято ще бъде около 600 хил. т, а от пшеница — 6 млн. т. Така той даде обек­тивно мнение, позоваващо се на дан­ните на произ­водителите.

Интер­вен­цията със зърно окон­чателно се спира

Независимо от по-ниските добиви обаче странат ни има дос­татъчно запаси, така че продовол­с­т­венат асигур­ност ще бъде осигурена. Въп­росът е дали род­ното зърно ще намери по-добри пазари или отново ще бъде изкупено на по-ниски цени, които тър­гов­ците дават с мотива, че бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво основно е с фуражна вместо качес­т­вена пшеница.

Екатерина Стоилова

България

Икономика

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Цените на минерал­ните торове в Бъл­гария отново отбелязаха рекорд в повишението си на годишна база през второто тримесечие, като пос­къп­ват съ…

Прочети още:

Loading...

Култура

Изложба за бог Кришна представя Националната художествена галерия

Изложба „Бог Кришна“ ще бъде под­редена от Национал­ната художес­т­вена галерия (НХГ). Екс­позицията се отк­рива на 16 август в „Квад­рат 500“. По …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Станимир Стоилов: Не бяхме тренирали изобщо дузпи

Лев­ски има изк­лючително минимални шан­сове УЕФА да вземе решение за преиг­раване на реван…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЕС сам влезе в газовия капан

ЕС сам влезе в газовия капан

Европейците ще трябва да се простят с комфорта и да си платят за лишенията

След Владимир Путин, който на пръсти обясни как Европа сама си пос…

Прочети още:

Loading...