Проф. Михаил Константинов: ЦИК ще поиска повторно преброяване в секции с множество невалидни бюлетини

Проф. Михаил Константинов: ЦИК ще поиска повторно преброяване в секции с множество невалидни бюлетини

Корпоративният вот не бил незаконен, а форма на манипулация, смята професорът

ЦИК ще поиска пов­торно преб­рояване в сек­ции с множес­тво невалидни бюлетини, съобщи пред Радио „Фокус“ пред­седателят на Борда на дирек­торите на “Инфор­мационно обс­луж­ване“ проф. Михаил Кон­с­тан­тинов. Той обясни, че отварянето на чувалите може да се случи след поз­воление на район­ните админис­т­ративни съдилища като първо трябва да завърши оспор­ването на избор­ните резул­тати. Според него имало тен­ден­ция за по-висок брой невалидни гласове при избора на общин­ски съвет­ници. Средно процента на недейс­т­вител­ния вот на пос­лед­ните избори беше 8,5%. При кметове беше между 4% и 5%, което е прием­ливо, но изк­лючително висок беше този процент за общин­ски съвет­ници – 15%. За съжаление и на миналите мес­тни избори през 2015 беше също много висок – 14% . Отново и тогава беше 4%-5%, а за съвет­ници 14%-15%, комен­тира Кон­с­тан­тинов. Ясно е, че имаме сис­темен проб­лем. Скокът в недейс­т­вител­ните гласове съв­падна с въвеж­дането на преферен­циите. Една от хипотезите е, че те са пов­лияли при част от хората и са нап­равили гласа им недейс­т­вителен, допълни пред­седателят на Борда на дирек­торите на “Инфор­мационно обс­луж­ване“. Според проф. Кон­с­тан­тинов кор­поратив­ният вот бил неиз­бежен, защото в мал­ките населени места хората искат да запазят работ­ните си места. Той уточни, че този вид вот не е незаконен, а форма на манипулация.